نویسنده = ���������������� ������
بررسی و تبیین اجرای سیاست های گردشگری حلال درایران

دوره 5، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 29-43

10.30502/h.2022.350769.1108

سید حامد افتخار زاده؛ علی رشیدپور؛ مهربان هادی پیکانی