نویسنده = �������������� ��������
مقایسه نظرات قران پیرامون بندپایان با نتایج علمی و بهداشتی دوره معاصر

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 31-48

10.30502/h.2021.239341.1026

ناصح ملکی رواسان؛ الهام بیابانگرد اصفهانی؛ الهه بیابانگرد اصفهانی؛ حمزه علیپور