نویسنده = �������������� ������
اصول ذبح اسلامی و نقش آن در ارتقاء کیفیت گوشت

دوره 3، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 79-87

10.30502/h.2021.244240.1044

آرزو خضرلو؛ هاشم اندیشمند؛ علی احسانی