نویسنده = محسن مختاریان
بررسی اثر برخی هیدروکلوئیدها بر کیفیت نان تافتون

دوره 5، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 16-25

10.30502/h.2022.346262.1106

حمید توکلی پور؛ قاسم عبدالله زاده؛ محسن مختاریان