کلیدواژه‌ها = طیب
طراحی مدل ارزیابی و رتبه بندی سردخانه‌ها و واحدهای فراوری خرما بر اساس اصول طیب و الگوی AHP

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 77-89

10.30502/h.2022.300546.1079

راضیه نیازمند؛ منیره السادات شاکری؛ بی بی مرضیه رضوی زاده؛ مجتبی جوکار