موضوعات = حقوق (کلیه گرایش ها)
مفهوم کاوی حقوق حلال با تأکید بر مفهوم عدالت توزیعی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 23-35

10.30502/h.2022.254310.1052

علی ادبی چرمی؛ حسین ادبی چرمی