دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. شاخصه های قانونی(حلال) دادوستد در فعالیت های اقتصادی اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1398

عبدالله صادقی


2. رابطه باورهای دینی و گرایش به فرزند آوری در زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بهشهر در سال 1397

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1398

مریم خزائی پول؛ سید ابوالحسن نقیبی؛ سید نجمه نجفی تروجنی


3. تبیین عوامل موثر بر گردشگری سلامت با رویکرد گیاهان دارویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1398

فروغ زکاوتی؛ عبدالله نعامی


4. طراحی مدل مفهوم گردشگری سلامت با تاکید بر تبلیغات شفاهی مراکز درمانی با استفاده از رویکرد داده بنیاد .

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1398

عبدالله نعامی


5. چالش حلیت استقراض با بهره ازموسسات پولی ومالی غیر مسلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-1189 فروردین 781

سید حسین همایون مصباح


6. بررسی اصل اولیه در حلیت و حرمت خوردن گوشت حیوانات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1398

ابراهیم توکلی مقدم