دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تعیین منشا گربه ماهی ، ماهی مرکب و خرچنگ در محصولات ژلاتینی به روش ژنتیکی برای اولین بار در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1399

10.30502/h.1399.122665

وحیده هدایتی؛ عطیه خسروی؛ لیلی خاقانی؛ زهرا نقیب زاده؛ شکوفه دلخواهی؛ علیرضا هدایتی


2. بررسی اصول تربیتی موجود در آیات داله بر حلیت و حرمت اکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1399

10.30502/h.2021.240321.1027

محمد جواد پوراسکندری


3. مقایسه نظرات قران پیرامون بندپایان با نتایج علمی و بهداشتی دوره معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1399

10.30502/h.2021.239341.1026

ناصح ملکی رواسان؛ حمزه علیپور


4. پژوهشی فقهی درباره اعتبار علامت بازرگانی حلال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1399

10.30502/h.2021.242008.1036

اکبر محمودی