رابطه باورهای دینی و گرایش به فرزند آوری در زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بهشهر در سال 1397

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

چکیده

با کاهش روند فرزندآوری طی سالیان اخیر و همزمانی آن با برخی تغییرات در باورهای دینی، مطالعه اخیر با هدف تعیین رابطه باورهای دینی و گرایش به فرزند آوری در زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بهشهر در سال 1397 انجام شد. مطالعه حاضر نوع مقطعی- همبستگی بود که جامعه مطالعه را زنـان متأهل در سن باروری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی و آموزشی شهر بهشهر در سال 1397 تشکیل دادند. تعداد نمونه ها 280 نفر بودند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود. داده ها براساس نرم افزار SPSS نسخه 24و با استفاده از آمارهای توصیفی و آزمون های همبستگی پیرسون، اسپیرمن، رگرسیون تجزیه و تحلیل شد. میانگین سن زنان شرکت کننده در مطالعه /3 ± 4/30 سال و میانگین سن ازدواج 9/3 ± 3/21 سال بود. بین میانگین نمره باورهای دینی با تعداد فرزندان دلخواه اختلاف معنی داری وجود داشت (5/0>P). افراد با باور دینی پایین تعداد فرزندان دلخواه کمتری داشته و 1/1درصد (یک فرزند و کمتر را قصد داشتند. تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که بین تحصیلات و باور دینی به فرزندآوری رابطه معنی داری وجود داشت. براساس یافته ها، گرایش به فرزندآوری متأثر از سطح باور دینی زنان بود و این تأثیر در حضور متغیرهای اقتصادی اجتماعی نقش بیشتری را ایفا می کند. لذا طراحی مداخلات آموزشی جهت اجرای سیاست های افزایش فرزندآوری با تکیه بر اقدامات اجتماعی-فرهنگی در خصوص ترویج باور دینی فرزند آوری می تواند راهکار مناسبی باشد.

کلیدواژه‌ها