طراحی مدل مفهوم گردشگری سلامت با تاکید بر تبلیغات شفاهی مراکز درمانی با استفاده از رویکرد داده بنیاد .

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه مدیریت و بازرگانی واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

چکیده :
مقدمه :گردشگری سلامت، شکل جدیدی از بازاریابی در صنعت گردشگری است که در سال‌های اخیر به طور فزاینده‌ای رشد پیدا کرده است ،گردشگری سلامت، بـه منظور بهبود سلامتی افراد و در مکـانی خـارج از محل سکونت آنها انجام می شود.لذا هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی گردشگری سلامت با تاکید بر تبلیغات شفاهی مراکز درمانی می باشد.
روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گرد آوری داده های غیر آزمایشی و توصیفی می باشد.محقق تلاش داشته تا عوامل اثر گذار بر مفهوم گردشگری سلامت،با تاکید بر نقش تبلیغات شفاهی را با استفاده از روش کیفی و از طریق مصاحبه با بیست مدیر مرکز گردشگری سلامت،و خبرگان دانشگاهی شناسایی و با استفاده از رویکرد داده بنیاد تحلیل و ارائه نماید.
یافته ها: پژوهشگر در نتیجه تحلیل داده ها از طریق کدگذاری باز،محوری،انتخابی نتایج نهایی پژوهش خود را در قالب یک الگو، دارای شش بعد اصلی،شامل جذابیت بازار، راهبرد ،تنوع ارائه خدمات،شرایط داخلی کشور،تبلیغات شفاهی،گردشگری سلامت، و سی و سه بعد فرعی ،ارائه کرده است.
نتیجه گیری:با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت که به شرط جمع آوری و دسته بندی عوامل اثر گذار بر مفهوم گردشگری سلامت توسط مدیران تصمیم گیر ،این موضوع می تواند راه گشای متولیان و مسئولین حوزه سلامت کشور در ایجاد و افزایش در آمد ارزی برای کشور باشد.

کلیدواژه‌ها