چالش حلیت استقراض با بهره ازموسسات پولی ومالی غیر مسلمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعةالمصطفی العالمیه

چکیده

مسلمانان زیادی در کشور های غیر مسلمان زندگی می نمایند وطبعا برای ادامه زندگی ناگزیر از داشتن واستفاده نمودن از منابع وامکانات حیاتی وزیستی هستند. یکی از این منابع گرفتن وام با بهره از موسسات پولی ومالی غیر مسلمان در آن کشور‌ها می باشد. حلال و یا حرام بودن این امر برای مسلمانان آن دیار یکی از چالش ها عمده به شمار می رود. در فقه شیعه نظریه های متفاوتی در تبیین حلیت وام با بهره ارائه گردیده است. نظریه قصد قرض نداشتن از سوی مسلمان، نظریه غنیمت، نظریه استنقاذ، نظریه از باب ضرورت و عدم عسر وحرج ازاین شمار اند. نویسنده این دفتر با بازاندیشی انتقادی ورد نظریه های چهارگانه، حلیت وام با بهره از موسسات پولی ومالی غیر مسلمان را از طریق نظریه قدرت واقعی و خرید پول وارزش مالی ومبادلاتی آن تحلیل و تجویز می نماید. واگر دربازه زمانی کوتاه قدرت وارزش نامبرده تغییری نکرد وآنگه به کمک نظریه ضرورت و عدم عسر وحرج حلیت آن تبیین می گردد.

کلیدواژه‌ها