بررسی اصل اولیه در حلیت و حرمت خوردن گوشت حیوانات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

خیابان شهید کریمی. کریمی 29. پلاک 22. واحد 7

چکیده

حلیت خوردن گوشت برخی از حیوانات مانند گوسفند و حرمت خوردن گوشت برخی از دیگر حیوانات مانند خوک مشخص است، اما حلیت یا حرمت خوردن گوشت برخی از دیگر حیوانات مسلم نیست، مانند گوشت زرافه، کانگورو، گوزن و یا حیوانی که به عنوان مثال حاصل لقاح گوسفند و خوک است. در این گونه موارد مشکوکی که نص خاص معتبری که بر حرمت چنین حیواناتی دلالت کند یافت نمی شود، برخی به نصوص عامی بر حلیت و یا طهارت استدلال کرده اند، برخی چنین مواردی را مجرای قاعده حل انگاشته اند و برخی دیگر به اصل عدم تذکیه و یا اصول دیگری که مفید حرمت خوردن گوشت حیوانات مشتبه هست، استدلال کرده اند. این مقاله به دنبال آن است که مبانی اصولیان نسبت به جریان این گونه قواعد و اصول را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. نگارنده در این نوشتار نظریه کسانی که اصاله الحل و قاعده حل را مرجع قرار داده اند را قابل دفاع می داند.

کلیدواژه‌ها