اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر نفیسه صادقی

شیمی مواد خوراکی و آب شناسی دانشیار شیمی مواد خوراکی و آب شناسی ، گروه کنترل دارو و غذا ، دانشکده داروسازی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، تهران ، ایران.

nsadeghisina.tums.ac.ir
0000-0002-1613-1617

سردبیر

دکتر بهروز جنت

شیمی مواد خوراکی و آب شناسی رئیس مرکز تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران

head.centerhalal.ac.ir
0000-0001-9208-2709

جانشین سردبیر

محسن پیشاهنگ

مذاهب اسلامی عضوهیئت علمی وابسته مرکز ملی تحقیقات حلال

mpf313yahoo.com
9153771208

دبیر تخصصی

حامد صادقی

فقه و معارف اسلامی مدرس حوزه علمیه، مشاور فقهی و عضو هیئت علمی وابسته مرکز ملی تحقیقات حلال

halal.gov.ir
consullerhalal.gov.ir
2188909033

اعضای هیات تحریریه

محمد حسین مهدوی مهر

فقه و معارف اسلامی رئیس گروه پژوهش های اسلامی و عضو هیئت علمی وابسته مرکز ملی تحقیقات حلال

prof.miu.ac.ir
mahdavimiu.ac.ir
05138557310

دکتر نیکزاد عیسی زاده

علوم قرآن و حدیث دانشیار پژوهشی معارف اسلامی مرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث و طب ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران

nikzadiesazadehgmail.com
02188993657-8

دکتر بهروز جنت

شیمی مواد خوراکی و آب شناسی رئیس مرکز تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران

head.centerhalal.ac.ir
2188909033
0000-0001-9208-2709

نفیسه صادقی

شیمی مواد خوراکی و آب شناسی دانشیار شیمی مواد خوراکی و آب شناسی ، گروه کنترل دارو و غذا ، دانشکده داروسازی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، تهران ، ایران.

nsadeghisina.tums.ac.ir
02166487934
0000-0002-1613-1617

وحید خاشعی

مدیریت استراتژیک دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

khasheiatu.ac.ir

شکوفه نیک فر

اقتصاد و مدیریت دارو استاد گروه اقتصاد و مدیریت دارو، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

nikfar_shtums.ac.ir
021-66482606
0000-0002-5206-6197

فرزاد پیرویان

داروسازی - مدیریت و اقتصاد دارو استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

f.peiraviansbmu.ac.ir
021-88200216
0000-0002-2841-0808

سیدمحمد باقر نبوی

زیست شناسی دریا دانشیار زیست شناسی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

nabavishibayahoo.com
0000-0003-3157-0754

مدیر داخلی

محسن پیشاهنگ

مذاهب اسلامی عضوهیئت علمی وابسته مرکز ملی تحقیقات حلال

mpf313yahoo.com

دبیر اجرایی

هادی هاشمی

فلسه و کلام اسلامی عضو گروه پژوهش های اسلامی مرکز ملی تحقیقات حلال

hadihashemi85yahoo.com
09151183140

اعضای هیات تحریریه

لیست اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

jh-per.halal.ac.ir/journal/editorial.board
yektaeiyahoo.com
09128446102

دکتر سهیل اسکندری

بهداشت مواد غذایی دانشیار پژوهشی بهداشت مواد غذایی انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

s.eskandarisbmu.ac.ir
+989122801169
0000-0002-2970-0014

دکتر محمد هاشمی

استادیار بهداشت مواد‌غذایی، گروه تغذیه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

mo_hashemihotmail.com
09151257546
0000-0001-9998-6727

دکتر فرهاد صفرپور

بهداشت غذایی دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی دانشگاه تهران

f.safarpoorut.ac.ir
09120523007
0000-0002-1921-1348

سمانه فرخ زاده

دکترا تخصصی شیمی تجزیه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

samanehfarrokhzadehyahoo.com
۰۹۱۰۴۵۰۰۳۴۸
0000-0002-2792-7872

دکتر انوشه شریفیان

علوم و صنایع غذایی دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

a-sharifansrbiau.ac.ir
0000-0002-0849-6472

دکتر رویا خسرو خاور

شیمی مواد خوراکی و آب شناسی رئیس مرکز تحقیقات آزمایشگاهی غذا و دارو سازمان غذا و دارو

khosrokhavar_ryahoo.com

دکتر نبی شریعتی فر

بهداشت و ایمنی مواد غذایی دانشیار بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

nshariatitums.ac.ir
09125091928
0000-0002-2861-5758