اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

نفیسه صادقی

شیمی مواد خوراکی و آب شناسی دانشیار علوم پزشکی تهران و عضو هیئت علمی وابسته مرکز ملی تحقیقات حلال

nsadeghisina.tums.ac.ir

سردبیر

بهروز جنت

شیمی مواد خوراکی و آب شناسی رئیس مرکز ملی تحقیقات حلال ایران

head.centerhalal.ac.ir

جانشین سردبیر

محسن پیشاهنگ

مذاهب اسلامی عضوهیئت علمی وابسته مرکز ملی تحقیقات حلال

mpf313yahoo.com
9153771208

دبیر تخصصی

حامد صادقی

فقه و معارف اسلامی مدرس حوزه علمیه، مشاور فقهی و عضو هیئت علمی وابسته مرکز ملی تحقیقات حلال

halal.gov.ir
consullerhalal.gov.ir
2188909033

اعضای هیات تحریریه

محمد حسین مهدوی مهر

فقه و معارف اسلامی رئیس گروه پژوهش های اسلامی و عضو هیئت علمی وابسته مرکز ملی تحقیقات حلال

prof.miu.ac.ir
mahdavimiu.ac.ir
05138557310

نیکزاد عیسی زاده

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

nikzadiesazadehgmail.com
02188993657-8

بهروز جنت

شیمی مواد خوراکی و آب شناسی دانشیار مرکز ملی تحقیقات حلال

head.centerhalal.ac.ir
2188909033

نفیسه صادقی

شیمی مواد خوراکی و آب شناسی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو هیئت علمی وابسته مرکز ملی تحقیقات حلال

nsadeghisina.tums.ac.ir
02166487934

وحید خاشعی

مدیریت استراتژیک دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

khasheiatu.ac.ir

شکوفه نیک فر

اقتصاد و مدیریت دارو استاد گروه اقتصاد و مدیریت دارو، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

shekoufeh.nikfargmail.com
66482606

فرزاد پیرویان

داروسازی - مدیریت و اقتصاد دارو استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

peiravianfarzadgmail.com
88200216

سیدمحمد باقر نبوی

زیست شناسی دریا دانشیار زیست شناسی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

nabavishibayahoo.com

مدیر داخلی

محسن پیشاهنگ

مذاهب اسلامی عضوهیئت علمی وابسته مرکز ملی تحقیقات حلال

mpf313yahoo.com

دبیر اجرایی

هادی هاشمی

فلسه و کلام اسلامی عضو گروه پژوهش های اسلامی مرکز ملی تحقیقات حلال

hadihashemi85yahoo.com
09151183140

اعضای هیات تحریریه

لیست اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

jh-per.halal.ac.ir/journal/editorial.board
yektaeiyahoo.com
09128446102