اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر بهروز جنت

شیمی مواد خوراکی و آب شناسی رئیس مرکز تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران

head.centerhalal.ac.ir
2188909033
0000-0001-9208-2709

دکترنفیسه صادقی

شیمی مواد خوراکی و آب شناسی دانشیار شیمی مواد خوراکی و آب شناسی ، گروه کنترل دارو و غذا ، دانشکده داروسازی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، تهران ، ایران.

nsadeghisina.tums.ac.ir
02166487934
0000-0002-1613-1617

حامد صادقی

فقه و معارف اسلامی مدرس حوزه علمیه، مشاور فقهی و عضو هیئت علمی وابسته مرکز ملی تحقیقات حلال

halal.gov.ir
consullerhalal.gov.ir
2188909033

دکتر شکوفه نیک فر

اقتصاد و مدیریت دارو استاد گروه اقتصاد و مدیریت دارو، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

nikfar_shtums.ac.ir
021-66482606
0000-0002-5206-6197

دکتر سهیل اسکندری

بهداشت مواد غذایی دانشیار پژوهشی بهداشت مواد غذایی انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

s.eskandarisbmu.ac.ir
+989122801169
0000-0002-2970-0014

دکتر نیکزاد عیسی زاده

علوم قرآن و حدیث دانشیار پژوهشی معارف اسلامی مرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث و طب ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران

nikzadiesazadehgmail.com
02188993657-8

دکتر محسن پیشاهنگ

مذاهب اسلامی گروه مذاهب اسلامی ، دانشگاه ادیان و مذاهب قم، قم، ایران.

mpf313yahoo.com

دکتر سیدمحمد باقر نبوی

زیست شناسی دریا دانشیار ارشد اقیانوس شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ، اهواز ، ایران.

nabavishibayahoo.com
0000-0003-3157-0754

دکتر انوشه شریفیان

علوم و صنایع غذایی دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

a-sharifansrbiau.ac.ir
0000-0002-0849-6472

دکتر نبی شریعتی فر

بهداشت و ایمنی مواد غذایی دانشیار بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

nshariatitums.ac.ir
09125091928
0000-0002-2861-5758

دکتر حامد اهری

علوم و صنایع غذایی دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

dr.h.aharigmail.com
09121872334
0000000244502454

دکتر محمد هاشمی

بهداشت مواد‌غذایی استادیار بهداشت مواد‌غذایی، گروه تغذیه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

mo_hashemihotmail.com
09151257546
0000-0001-9998-6727

دکتر فرهاد صفرپور

بهداشت غذایی دکترا تخصصی بهداشت غذایی، گروه بهداشت مواد غذایی دانشگاه تهران، تهران، ایران

f.safarpoorut.ac.ir
09120523007
0000-0002-1921-1348

دکتر سمانه فرخ زاده

شیمی تجزیه دکترا تخصصی شیمی تجزیه، گروه شیمی تجزیه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، آدربایجان، ایران

samanehfarrokhzadehyahoo.com
۰۹۱۰۴۵۰۰۳۴۸
0000-0002-2792-7872

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر سمیرا بیرامی سلطان آبادی

شیمی تجزیه دکترای تخصصی شیمی تجزیه گروه شیمی ، دانشگاه آلبانی ، دانشگاه ایالتی نیویورک ، آمریکا

samira.beyramygmail.com
0000-0002-3526-2030