دومین شماره دوفصلنامه علمی تخصصی پژوهشنامه حلال بهارو تابستان 1398منتشر شد.

دومین شماره دوفصلنامه علمی تخصصی پژوهشنامه حلال بهارو تابستان 1398به صاحب امتیازی مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.