نویسنده = ابراهیم عباسی
گواهی حلال برای حشرات خوراکی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 58-67

10.30502/h.2021.284875.1070

ابراهیم عباسی؛ حمزه علی پور؛ مظفر واحدی؛ مصطفی موسی شعار