اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر بهروز جنت

شیمی مواد خوراکی و آب شناسی رئیس مرکز تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران

head.centerhalal.ac.ir
2188909033
0000-0001-9208-2709

دکترنفیسه صادقی

شیمی مواد خوراکی و آب شناسی دانشیار شیمی مواد خوراکی و آب شناسی ، گروه کنترل دارو و غذا ، دانشکده داروسازی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، تهران ، ایران.

nsadeghisina.tums.ac.ir
02166487934
0000-0002-1613-1617

حامد صادقی

فقه و معارف اسلامی مدرس حوزه علمیه، مشاور فقهی و عضو هیئت علمی وابسته مرکز ملی تحقیقات حلال

halal.gov.ir
consullerhalal.gov.ir
2188909033

دکتر شکوفه نیک فر

اقتصاد و مدیریت دارو استاد گروه اقتصاد و مدیریت دارو، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

nikfar_shtums.ac.ir
021-66482606
0000-0002-5206-6197

دکتر نیکزاد عیسی زاده

علوم قرآن و حدیث دانشیار پژوهشی معارف اسلامی مرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث و طب ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران

nikzadiesazadehgmail.com
02188993657-8

دکتر سیدمحمد باقر نبوی

زیست شناسی دریا دانشیار ارشد اقیانوس شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ، اهواز ، ایران.

nabavishibayahoo.com
0000-0003-3157-0754

دکتر نبی شریعتی فر

بهداشت و ایمنی مواد غذایی دانشیار بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

nshariatitums.ac.ir
09125091928
0000-0002-2861-5758

دکتر محمد هاشمی

بهداشت مواد‌غذایی استادیار بهداشت مواد‌غذایی، گروه تغذیه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

mo_hashemihotmail.com
09151257546
0000-0001-9998-6727

دکتر سمانه فرخ زاده

شیمی تجزیه مرکز تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران، سازمان غذا و دارو، تهران، ایران

samanehfarrokhzadehyahoo.com
۰۹۱۰۴۵۰۰۳۴۸
0000-0002-2792-7872

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر سمیرا بیرامی سلطان آبادی

شیمی تجزیه دکترای تخصصی شیمی تجزیه گروه شیمی ، دانشگاه آلبانی ، دانشگاه ایالتی نیویورک ، آمریکا

samira.beyramygmail.com
0000-0002-3526-2030

اعضای هیات تحریریه

فرهاد صفرپور دهکردی

بهداشت و ایمنی مواد غذایی مرکز تحقیقات امنیت غذایی، دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

f.safarpooralumni.ut.ac.ir
09120523007
0000-0002-1921-1348