تبیین عوامل موثر بر گردشگری سلامت با رویکرد گیاهان دارویی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس بین الملل سازمان غذا ودارو و مترجم

2 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد تهران جنوب

چکیده

چکیده
امروزه گردشگری به صنعتی تبدیل شده است که سرمایه گذاری های بالایی در آن صورت می پذیرد و نقشی اساسی در رشد و موفقیت تجاری همراه با سود آوری در ابعاد گوناگون دارد. کشور ایران به سبب تنوع اقلیم و گیاهان متفاوت منبعی سرشار از موارد مرتبط با درمان گیاهی است که می تواند با جذب کردشگر در حوزه سلامت رشد و سود آوری بالایی در این زمینه داشته باشد. از همین رو این تحقیق با هدف تبیین عوامل موثر بر گردشگری سلامت بارویکرد گیاهان دارویی شکل گرفت. جامعه آماری 385 نفر از کارشناسان، متخصصان ، خبرگان و افراد مرابط با صنعت گردشگری، گردشگری سلامت و گیاهان دارویی بودند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری هدفمند به‌عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شدند. ابزارگردآوری داده-ها پرسش‌نامه‌ محقق ساخته ای بود که بر اساس تحلیل محتوا از شاخص های اثر گذار بر گردشگری سلامت با تاکید بر گیاهان دارویی شکل گرفت، نتایج نشان داد بر اساس 34 عامل اصلی شناسایی شده 5 شاخص تنوع گیاهان داروئی؛ بازاریابی و معرفی؛ امکانات و تسهیلات؛ الگوی مدیریت و نیازسنجی و تطبیق در تبیین گردشگری سلامت با رویکرد گیاهان دارویی اثر گذار می باشند همچنین بر اساس برازش مطلوب مدل طراحی شده، مولفه های شناسایی شده عاملی اساسی در شناخت عوامل موثر بر گردشگری سلامت با رویکرد گیاهان دارویی می باشد.

کلید واژه: گیاهان دارویی، توریسم، گردشگری سلامت، الگوی مدیریت

کلیدواژه‌ها