سومین شماره «پژوهشنامه حلال» منتشر شد.

سومین شماره دوفصلنامه علمی تخصصی «پژوهشنامه حلال» به صاحب امتیازی مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.

 

*************

اطلاعیه!

پژوهشنامه حلال  از کلیه پژوهشگران ارجمند دعوت  می نماید مـقالات علمی پژوهشـی خـود را در محورهای: حلال در فقه و شریعت، حلال در غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و محصولات آرایشی و بهداشت، اقتصاد حلال، حلال در ادیان و مذاهب، حلال و علوم اجتماعی، گردشگری حلال و ... به سامانه الکترونیکی نشریه ارسال نمایند.

باتشکر        

پژوهشنامه حلال

شماره جاری: دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-170 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مرکز ملی تحقیقات حلال
جمهوری اسلامی ایران
شماره پروانه وزارت ارشاد : 83505

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
2676-5624
شاپا الکترونیکی
2676-5632