شماره  (1)4 «پژوهشنامه حلال» منتشر شد.

شماره  (1)4 دوفصلنامه علمی تخصصی «پژوهشنامه حلال» به صاحب امتیازی مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.

*************

به منظور ثبت و نمایش شناسه رایگان ORCID برای تمامی نویسندگان مقاله های پژوهشنامه حلال، نویسندگان محترم می توانند راهنمای دریافت ORCID را از سایت مجله پژوهشنامه حلال دانلود و سپس با کلیک بر روی لینک ORCID اقدام به دریافت و ثبت ارکید نمایند."  

شماره جاری: دوره 4، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-93