بررسی نقش کَسب روزی حلال در پیشگیری از انحطاط خانواده با رویکرد تحلیلی به گزاره‌های قرآنی و روایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی بابل

2 دانش‌پژوه دوره دکتری قرآن و علوم، گرایش قرآن و تربیت جامعةالمصطفی(ص) العالمیه

3 گروه ادیان دانشگاه ادیان و مذاهب قم عضو هیئت علمی افتخاری مرکز ملی تحقیقات حلال

چکیده

خانواده بعنوان قدرتمند ترین کانون و موثر ترین مرکز برای سازماندهی جامعه است و شکی نیست که دوام و قوام یک جامعه بستگی به استحکام بنیان خانواده دارد و این تحکیم خانواده موثر از عواملی است که از جمله کسب روزی حلال است که در قرآن ، روایات و سخنان بزرگان دین مورد تاکید واقع شده است و در این پژوهش در صدد پاسخ به چهار سوال است، الف: مفهوم خانواده چیست ؟ ب: مفهوم کسب روزی حلال چیست؟ ج)آیا کسب روزی حلال بر تحکیم بنیان خانواده تاثیر دارد؟ د)نقش کسب روزی حلال بر جلو گیری از انحطاط خانواده چیست؟
و در مقاله حاضر رابطه کسب روزی حلال و تحکیم بنیان خانواده تبیین شده است زیرا نظر به اهمیت خانواده ،اسلام راه کارهای زیادی برای تحکیم آن بیان داشته است که باعث پیشگیری از انحطاط می شود که تاثیر کسب روزی حلال بر تحکیم خانواده که از جمله :اصل شرافت در خانواده ، اصل عفت در خانواده، اصل اعتدال در خانواده،اصل قناعت،اصل صبر و ... در استحکام بنیان خانواده نقش بسزایی دارد.

کلیدواژه‌ها