شاخص‌های دادوستد حلال در فعالیت‌های اقتصادی اسلام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

فعالیتهای اقتصادی و درآمدزایی جزء جدانشدنی زندگی بشر است. تأمین نیازهای انسان مانند غذا، پوشاک، مسکن، یادگیری و دیگر موارد در سایه این نوع فعالیتها تأمین می‌گردد. تأمین این نیازها از منابع مشترک، بودن زمینهساز بروز اختلافات در میان بشر در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزایی است. دین اسلام به فعالیتهای اقتصادی و درآمدزایی اهمیت  فراوانی داده است. در منابع دینی گزاره «کَادَ الْفَقْرُ أَنْ یَکُونَ کُفْرا» بیان شده است که بیانگر این مطلب است که عدم توجه به فعالیتهای اقتصادی و درآمدزایی در تأمین نیازها سرنوشت نهایی انسان را با خطر مواجه می‌کند. در گزاره‌های دینی علاوه بر توجه به فعالیتهای اقتصادی و درآمدزایی، فرایندی جلوگیری از بروز اختلاف نیز ارائه شده است. کسب درآمد حلال، فرایند پیشنهادی در گزاره‌های دینی برای پیشگیری از اختلاف است. مسئله‌ای که این نوشتار به آن خواهد پرداخت این است که شاخصهای معاملات حلال و قانونی چیست؟ درگزاره‌های دینی راهبرد محوری در کسب درآمد حلال، «مصلحتساز بودن» و «فساد انگیز نبودن» بیان شده است که براساس آنها شاخصه‌های متعددی به دست خواهد آمد. تحقیق پیش‌رو، یک تحقیق بنیادی است که رویکرد آن توصیفی بوده و به روش کتابخانهای انجام شده است.

کلیدواژه‌ها