طراحی مدل «مفهوم گردشگری سلامت» با تأکید بر تبلیغات شفاهی مراکز درمانی با استفاده از رویکرد «داده بنیاد»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه مدیریت و بازرگانی واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

گردشگری سلامت، شکل جدیدی از بازاریابی در صنعت گردشگری است که در سال‌های اخیر به طور فزاینده‌ای رشد پیدا کرده است. گردشگری سلامت، بـه منظور بهبود سلامتی افراد و در مکـانی خـارج از محل سکونت آنها انجام می شود. هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی گردشگری سلامت  با تأکید  بر تبلیغات شفاهی مراکز درمانی می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری دادهها، غیر آزمایشی و توصیفی می‌باشد. محقق  تلاش داشته تا عوامل اثرگذار بر مفهوم گردشگری سلامت با تأکید بر نقش تبلیغات شفاهی را با استفاده از روش کیفی و از طریق مصاحبه با بیست مدیر مرکز گردشگری سلامت و خبرگان دانشگاهی شناسایی و با استفاده از رویکرد «داده بنیاد»  تحلیل و ارائه نماید. پژوهشگر در نتیجه تحلیل دادهها از طریق کدگذاری باز، محوری‌ـ‌انتخابی نتایج نهایی پژوهش خود را در قالب یک الگو که دارای شش بعد اصلیِ جذابیت بازار، راهبرد، تنوع ارائه خدمات، شرایط داخلی کشور، تبلیغات شفاهی، گردشگری سلامت و 33 بُعد فرعی است، ارائه کرده است. با توجه به نتایج پژوهش می‌توان گفت که به شرط جمعآوری و دسته‌بندی عوامل اثرگذار بر مفهوم گردشگری سلامت توسط مدیران تصمیمگیر، این موضوع می‌تواند راهگشای متولیان و مسئولین حوزه سلامت کشور در ایجاد و افزایش درآمد ارزی برای کشور باشد.

کلیدواژه‌ها