تبیین عوامل مؤثر بر گردشگری سلامت با رویکرد گیاهان دارویی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس بین الملل سازمان غذا ودارو و مترجم

2 عضو هیات علمی گروه مدیریت و بازرگانی واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

امروزه گردشگری به صنعتی تبدیل شده است که سرمایه‌گذاری‌های بالایی در آن صورت می‌گیرد و نقشی اساسی در رشد و موفقیت تجاری همراه با سودآوری در ابعاد گوناگون دارد. کشور ایران به سبب تنوع اقلیم و گیاهان متفاوت، منبعی سرشار از موارد مرتبط با درمان گیاهی است که می‌تواند با جذب کردشگر در حوزه سلامت رشد و سودآوری بالایی را در این زمینه داشته باشد. ازهمین‌رو، این تحقیق با هدف تبیین عوامل مؤثر بر گردشگری سلامت با رویکرد گیاهان دارویی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، 385 نفر از کارشناسان، متخصصان، خبرگان و افراد مرابط با صنعت گردشگری، گردشگری سلامت و گیاهان دارویی بودند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه­گیری هدفمند به­عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شدند. ابزارگردآوری داده­ها پرسش‌نامه­ محقق‌ساخته‌ای بود که بر اساس تحلیل محتوا از شاخص‌های اثرگذار بر گردشگری سلامت با تأکید بر گیاهان دارویی شکل گرفت. نتایج نشان داد بر اساس 34 عامل اصلی شناسایی شده، پنج شاخصِ تنوع گیاهان دارویی، بازاریابی و معرفی، امکانات و تسهیلات، الگوی مدیریت و نیازسنجی و تطبیق در تبیین گردشگری سلامت با رویکرد گیاهان دارویی اثرگذار می‌باشند. همچنین بر اساس برازش مطلوب مدل طراحی شده، مؤلفه‌های شناسایی شده عاملی اساسی در شناخت عوامل مؤثر بر گردشگری سلامت با رویکرد گیاهان دارویی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها