رابطه باورهای دینی و گرایش به فرزندآوری در زنان متأهل مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی، درمانی شهر «بهشهر» در سال 1397

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

چکیده

با کاهش روند فرزندآوری در سالیان اخیر و همزمانی آن با برخی تغییرات در باورهای دینی، مطالعه اخیر با هدف تعیین رابطه باورهای دینی و گرایش به فرزندآوری در زنان متأهلِ مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی، درمانی شهر «بهشهر» در سال 1397 انجام شده است. مطالعه حاضر از نوع «مقطعی، همبستگی» است و جامعۀ مطالعه را زنـان متأهل(در سنِّ باروری) مراجعهکننده به مراکز بهداشتی، درمانی و آموزشی شهر بهشهر در سال 1397 تشکیل داده‌اند. تعداد نمونه‌ها 280 نفر بودند. ابزار جمع‌آوری دادهها پرسشنامۀ محققساخته، است و دادهها بر اساس نرم‌افزار SPSS(نسخه24) و با استفاده از آمارهای توصیفی و آزمونهای همبستگی پیرسون، اسپیرمن، رگرسیون تجزیه و تحلیل شده است. میانگین سن زنان شرکت کننده در مطالعه 3 ± 4/30 سال و میانگین سن ازدواج 9/3 ± 3/21 سال بوده است. بین میانگین نمرۀ باورهای دینی با تعداد فرزندان دلخواه، اختلاف معناداری وجود داشت(5/0>P).  افراد با باور دینیِ پایین، تعداد فرزندان دلخواه کمتری داشته و یک فرزند و کمتر(1/1%) را قصد داشتند. تحلیل رگرسیون گامبه‌گام نشان داد که بین تحصیلات و باور دینی به فرزندآوری رابطه معناداری وجود داشت. بر اساس یافتهها، گرایش به فرزندآوری متأثر از سطح باور دینی زنان بود و این تأثیر در حضور متغیرهای اقتصادی، اجتماعی نقش بیشتری را ایفا می‌کند، لذا طراحی مداخلات آموزشی جهت اجرای سیاست های افزایش فرزندآوری با تکیه بر اقدامات اجتماعی، فرهنگی در خصوص ترویج باور دینی فرزندآوری می‌تواند راهکار مناسبی باشد.

کلیدواژه‌ها