رابطه مصرف غذای غیرحلال با شکم‌بارگی در کارکنان چند سازمان‌ در سال 1396

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه روانشناسی/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/دانشگاه شهید چمران اهواز/اهواز/ایران

چکیده

مواد غذایی یکی از موضوعاتی است که همواره مورد بحث دانشمندان قرار گرفته است، به این دلیل که مواد غذایی یکی از ضروریات اساسی رفاه انسانهاست. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه غذای غیرحلال با شکم‌بارگی در کارکنان چند سازمان‌ در سال 1396 انجام شد. در این پژوهش که از نوع توصیفی همبستگی است، تعداد 950 نفر از کارکنان تعدادی از سازمان‌ها و شرکت-های بزرگ به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند که از بین پرسشنامه‌های توزیع شده 647 پرسشنامه به پژوهشگر برگشت داده شد (با نرخ بازگشت 1/68 درصد) و نمونه این تحقیق را تشکیل داد. از پرسشنامه محقق‌ساخته الگوی خوردن که دو عامل «غیرحلال‌خواری» و «شکم‌بارگی» را به طور جداگانه می‌سنجد، به عنوان ابزار جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل آماری شدند. نتایج پژوهش نشان داد بین غیرحلال‌خواری و شکم‌بارگی (32/0=r، 001/0>p) رابطه مثبت معنی‌دار وجود دارد.


 

کلیدواژه‌ها