ارتباط رفتارهای صحیح تغذیه‌ای از دیدگاه اسلام با ناراحتی سوزش سردل (مطالعه موردی: دانشجویان دانشکده علوم پزشکی دانشگاه نیشابور)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران

2 سطح 4 حوزه علمیه فضل بن شاذان و مدرس حوزه و دانشگاه

3 گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

4 گروه علوم قرآن و حدیث جامعه المصطفی(ص) العالمیه، مشهد

چکیده

امروزه اغلب افراد بنا به دلایل متفاوت، سوزش سردل را تجربه می­کنند. طبق آمار 92درصد از دلایل بروز این درد به خاطر نوع رژیم غذایی و رفتارهای نادرست تغذیه­ای است. در دین مبین اسلام درباره تغذیه، غذای حلال و ... آداب و رفتارهای خاصی توصیه شده است که رعایت آنها در سلامتی انسان مؤثر است؛ از این‌رو در این مطالعه به بررسی ارتباط بین آداب اسلام در خوردن و آشامیدن و ناراحتی سوزش سردل پرداختیم. در این مطالعه توصیفی- تحلیلی 196 نفر از دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نیشابور به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق‌ساخته بود که جهت تعیین روایی آن، از روایی ظاهری و محتوایی و جهت تعیین پایایی آن، از هم‌سانی درونی به روش Cronbach's alpha  استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت. آزمون­های آماری بین متغیر سوزش سردل و متغیرهای جنس و رشته‌های تحصیلی و آداب خوردن و آشامیدن در اسلام ارتباط معنی‌دار مستقیمی را نشان داد. بر این اساس مشخص گردید که اکثر افرادی که مبتلا به ناراحتی سوزش سردل بودند، آداب خوردن و نوشیدن اسلامی را رعایت نمی‌کردند. بنابراین پرداختن به توصیه‌های تغذیه‌ای در دین مبین اسلام و آموزش صحیح آنها کاملا علمی و ضروری به نظر می­رسد.

کلیدواژه‌ها