ساحت‌ها و دلالت‌های تربیتی گزاره‌های قرآنی ناظر به غذای حلال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌پژوه دوره دکتری قرآن و علوم، گرایش قرآن و تربیت جامعةالمصطفی(ص) العالمیه مشهد

2 دانش‌پژوه دوره کارشناسی علوم تربیتی جامعةالمصطفی(ص)العالمیه مشهد

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی ساحت‌ها و دلالت‌های تربیتی گزاره‌های(آیات)‌ قرآنی ناظر به غذای حلال است. این پژوهش از نوع پژوهش‌های توصیفی، تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و به طور گسترده‌تر تفاسیر قرآن کریم و منابع روایی انجام شده است. نوآوری پژوهش پرداختن به ساحت‌ها و دلالت‌های تربیتی در آیاتی از قرآن کریم است که ناظر به غذا و تغذیه حلال هستند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد این گزاره‌ها ناظر به ساحت‌های شناختی، رفتاری، گرایشی و عاطفی بوده و فراتر از پرداختن به موضوعات تغذیه، تربیت انسان در ساحت‌های متعددی را در برمی‌گیرند. دلالت‌های تربیتی مستنبط از آیات نیز مجموعه‌ای از رهنمودهای نظری و عملی را برای دست‌اندرکاران امر تعلیم و تربیت به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها