بررسی شاخصهای تغذیه حلال و مقایسه آن با برنامه امنیت غذایی سازمان جهانی FAO

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس فقه و حقوق ، محقق دانشگاه مطهری مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

امنیت یکی از فاکتورهای مهم در تغذیه انسان است. سازمان جهانی غذا FAO پروتکل ویژه‌ای با عنوان امنیت غذایی تدوین کرده که بر اساس آن، در دسترس بودن غذا برای همگان، یکی از فاکتورهای امنیت غذایی به شمار می‌رود. بیشترین تمرکز سازمان جهانی غذا FAO در این پروتکل، بر امنیت توزیعی است. در این پروتکل نکاتی نیز درباره ایمنی غذایی بیان شده است. از طرفی استاندارد حلال با بهره‌گیری از آموزه‌های دین اسلام، امنیت و ایمنی غذایی را برای همه انسان‌ها به عنوان یک شاخص مهم در نظر می‌گیرد. از آنجا که انسان از نگاه دین اسلام، موجودی چند بُعدی و دارای جسم، ذهن، روان و روح است، بنابراین امنیت و ایمنی غذایی در همه این ابعاد می‌تواند شاخص کیفی بالاتری را برای غذای حلال از این منظر، نسبت به برنامه امنیت غذایی سازمان فائو ارائه دهد. نظام تغذیه حلال، به غذا به عنوان محصول نهایی تغذیه نمی‌نگرد، بلکه زنجیره تولید تا مصرف و جوانب آن را نیز در نظر می‌گیرد؛ بنابراین مصرف‌کننده به عنوان یکی از ارکان مهم زنجیره غذایی، باید از عدالت و امنیت لازم غذایی برخوردار باشد و این مهم تنها با رعایت شاخصه عدالت توزیع غذای کافی و کیفی ممکن خواهد شد. در مقاله حاضر به مقایسه شاخص‌های پیشنهادی امنیت و ایمنی غذایی حلال با برنامه امنیت غذایی سازمان جهانی فائو پرداخته شده است و تفاوت کمی و کیفی فاکتورهای امنیت و ایمنی غذایی در هر دو برنامه به داوری گذاشته شده است.

کلیدواژه‌ها


 [1]. International food policy research 2017 institute.
[2] Arik Adkanian A, Khosravi, M. Quarterly Journal of International Studies, 2017; 53: 129-145. [In Persian]
[3]. National Commission for UNESCO - Iran - https://fa.irunesco.org.
[4]. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
[5]. Aghili Nejad M, Farshad, AA, Naghavi M, Haqqani HR. Investigating the relationship between pesticide use and its effects on farmers' health. Iranian Journal of Occupational Health, Tehran, 2006; 1. [In Persian]
[6]. Motahari M. Collection of works. Sadra Publications, Tehran, 1993. [In Persian]
[7]. Iranian Students News Agency - ISNA. Isna.ir.
[8] Tabarsi MH. Majma' al-Bayan. Scientific Publishing Institute, Beirut, Lebanon, 1415 AH.[In Arabic] 
[9]. Tarihi. Majma Ul Bahraina. Qom: darol-elm,  1420 AH. .[In Arabic] 
[10]. Faiz Kashani; Tafsir Safi. Scientific Publishing Institute, Qom, 1420 AH.[In Arabic] 
[11]. Klenny, al-Kafi. Ismaili Publishing, Beirut, 1417 BC.[In Arabic]
[12]. Ameli H. Wasa'il al-Shia.Qom: darol-elm , 1418 AH.[In Arabic]