بررسی نقش کَسب روزی حلال در پیشگیری از انحطاط خانواده با رویکرد تحلیلی به گزاره‌های قرآنی و روایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری رشته الهیات گرایش فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی بابل، بابل، ایران.

2 دانش‌پژوه دوره دکتری قرآن و علوم، گرایش قرآن و تربیت جامعةالمصطفی(ص) العالمیه، مشهد، ایران.

3 گروه مذاهب اسلامی ، دانشگاه ادیان و مذاهب قم، قم، ایران.

چکیده

خانواده بعنوان قدرتمند ترین کانون و موثر ترین مرکز برای سازماندهی جامعه است و شکی نیست که دوام و قوام یک جامعه بستگی به استحکام بنیان خانواده دارد و این تحکیم خانواده موثر از عواملی است که از جمله کسب روزی حلال است که در قرآن ، روایات و سخنان بزرگان دین مورد تاکید واقع شده است و در این پژوهش در صدد پاسخ به چهار سوال است، الف: مفهوم خانواده چیست ؟ ب: مفهوم کسب روزی حلال چیست؟ ج)آیا کسب روزی حلال بر تحکیم بنیان خانواده تاثیر دارد؟ د)نقش کسب روزی حلال بر جلو گیری از انحطاط خانواده چیست؟
و در مقاله حاضر رابطه کسب روزی حلال و تحکیم بنیان خانواده تبیین شده است زیرا نظر به اهمیت خانواده ،اسلام راه کارهای زیادی برای تحکیم آن بیان داشته است که باعث پیشگیری از انحطاط می شود که تاثیر کسب روزی حلال بر تحکیم خانواده که از جمله :اصل شرافت در خانواده ، اصل عفت در خانواده، اصل اعتدال در خانواده،اصل قناعت،اصل صبر و ... در استحکام بنیان خانواده نقش بسزایی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Halal Income on Prevention of degeneration of Family with Analytical Approach Based on Quranic and narrative propositions

نویسندگان [English]

  • Morteza Ammarloo 1
  • Sayyed Sadegh Heidary 2
  • Mohsen Peshahng 3
1 PhD student in theology, majoring in jurisprudence and law, Islamic Azad University of Babol, Babol, Iran.
2 PhD student in Quran and Science (Quran and Educational Sciences), Al-Mustafa International University,Mashhad,Iran
3 Department of Islamic religions, University of Religions and Denominations, Qom, Iran.
چکیده [English]

The "family" is considered to be the most powerful and effective center of organizing a society, and in a clear relationship, the durability and consistency of a society depends on the strength of its foundations. On the other hand, the strength of family is influenced by various factors. This research is focused on answering the question of what effect halal income has on the strength of family foundations, using a documentary method and with reference to the Holy Qur'anic verses and Ahlul-Bayt traditions. The findings of the study show that attaining a halal sustenance is one of the most fundamental divine commandments and significant recommendations of the religious leaders. According to the findings of the paper, in the light of observing the rules of the halal sustenance, if the believers follow the epistemic recommendations of the religious leaders, the family has valuable components such as increased chastity, dignity, moderation, Patience, contentment and ..., which play a key role in strengthening and preventing its degeneration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family
  • Halal sustenance
  • Degeneration
  • Verses and Traditions