اهداف و چشم انداز

مرکز تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از دانش اعضاء هیأت علمی، اساتید و پژوهشگران با هدف نشر و گسترش نتایج دستاوردهای علمی و پژوهشی و  دستیابی به روش های نوین و معتبر کنترل مواد و فرآورده های سلامت محور با معیارهای حلال، طیب و طاهر اقدام به چاپ و انتشار نشریه پژوهشنامه حلال نموده است.

زمینه موضوعی نشریه

  مذهب، اخلاق و علوم اجتماعی : حلال طیب و طاهر درفقه و شریعت - حلال در ادیان و مذاهب – اخلاق- اخلاق پزشکی - سلامت اجتماعی - سلامت روابط انسانی - حلال و سلامت اجتماعی

 سلامت : حلال و سلامتی - ایمنی مواد غذایی- بهداشت و سلامت انسان- بهداشت دارو- حلال و سلامت روان

 اقتصاد: اقتصاد غذا- اقتصاد دارو- اقتصاد سلامت – اقتصاد گردشگری –اقتصاد حلال

  آنالیز: آنالیز غذا – آنالیز دارو – آنالیز مواد آلاینده- آنالیز تقلبات و منشاءیابی- شناسایی و کنترل عناصر و اجزاء مواد و محصولات -کنترل حلیت مواد و فرآورده ها