فرایند پذیرش مقالات

مقالات ارسالی توسط نویسندگان پس از دریافت از طریق سامانه، در دستور کار جلسه هیئت تحریریه قرار گرفته، در صورت تأیید داوری با شیوه  همترازخوانی دوسو پنهان با اختصاص حداقل دو داور به هر مقاله انجام می شود. پس از دریافت نظرات داوران در صورت تأیید مقاله، نظرات داوران برای نویسنده ارسال خواهد شد. نویسنده مقاله اصلاح شده را ظرف مدت سه هفته برای دفتر نشریه ارسال خواهد کرد. مقاله اصلاح شده مجداً در جلسه هیئت تحریریه مطرح و پس از تأیید اصلاحات برای داور نهایی ارسال خواهد شد. در صورت تأیید داور نهایی مقاله پذیرش دریافت خواهد کرد. در این مرحله نویسنده باید فرم پذیرش را تکمیل نموده، همراه با موارد درخواستی به دفتر مجله ارسال نماید تا مقاله در نوبت چاپ قرار گیرد.