چالش حلیّت استقراض با بهره از مؤسسات پولی و مالیِ غیر مسلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العالمیه، مشهد، ایران

چکیده

امروزه مسلمانان زیادی در کشور‌های غیر مسلمان زندگی می‌نمایند و طبعاً برای ادامه زندگی ناگزیر از داشتن و استفاده نمودن از منابع و امکانات حیاتی و زیستی هستند. یکی از این منابع گرفتن وام با بهره از مؤسسات پولی و مالی غیر مسلمان در آن کشور‌ها می‌باشد. حلال و یا حرام بودن این امر برای مسلمانان آن دیار یکی از چالش‌های عمده زندگی در کشورهای مذکور به شمار می‌رود. در فقه شیعه، نظریه‌های متفاوتی در تبیین حلیت وام با بهره ارائه شده است؛ نظریه قصد قرض نداشتن از سوی مسلمان، نظریه غنیمت، نظریه استنقاذ، نظریه از باب ضرورت و عدم عسر و حرج از این شمارند. این پژوهش با بازاندیشی انتقادی و ردّ نظریه‌های چهارگانه، حلیت وام با بهره از مؤسسات پولی و مالی غیر مسلمان را از طریق نظریه قدرت واقعی و خرید پول و ارزش مالی و مبادلاتی آن، تحلیل و تجویز می‌نماید. بر اساس این نظریه، اگر در بازه زمانی کوتاه، قدرت و ارزش نامبرده تغییری نکرد، حلیت این گونه تسهیلات، به کمک نظریه ضرورت و عدم عسر و حرج تبیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The challenge of permission of usury with interest from non-Muslim monetary and financial institutions

نویسنده [English]

  • Homayun Mesbah
Assistant Professor of Al-Mustafa international university, mashhad,Iran.
چکیده [English]

Today, many Muslims live in non-Muslim countries and naturally have to use vital resources and facilities to continue living there. One of these sources is practicing usury from non-Muslim monetary and financial institutions in those countries. Permission or prohibition of that is one of the major challenges for Muslims in those countries. In Shi'a jurisprudence, different theories have been put forward in explaining the permission (Helleiiat) of usury; the theory of not aiming the borrowing by Muslims, the theory of Trophy, the theory of seeking to extricate, the theory of necessity and the lack of hardship. This paper, by critically rethinking and rejecting the four mentioned theories, analyzes and permits the usury from non-Muslim monetary and financial institutions through the theory of real power and the purchase of money and its financial and exchange value. According to this theory, if the aforementioned power and value do not change in the short term, the permission of such facilities will be explained by the theory of necessity and lack of hardship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interest
  • Loan
  • permission (Helleiiat)
  • Monetary Institutions
  • Muslim
  • Non-Muslim