طراحی مدل «مفهوم گردشگری سلامت» با تأکید بر تبلیغات شفاهی مراکز درمانی با استفاده از رویکرد «داده بنیاد»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت و بازرگانی واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

گردشگری سلامت، شکل جدیدی از بازاریابی در صنعت گردشگری است که در سال‌های اخیر به طور فزاینده‌ای رشد پیدا کرده است. گردشگری سلامت، بـه منظور بهبود سلامتی افراد و در مکـانی خـارج از محل سکونت آنها انجام می شود. هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی گردشگری سلامت  با تأکید  بر تبلیغات شفاهی مراکز درمانی می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری دادهها، غیر آزمایشی و توصیفی می‌باشد. محقق  تلاش داشته تا عوامل اثرگذار بر مفهوم گردشگری سلامت با تأکید بر نقش تبلیغات شفاهی را با استفاده از روش کیفی و از طریق مصاحبه با بیست مدیر مرکز گردشگری سلامت و خبرگان دانشگاهی شناسایی و با استفاده از رویکرد «داده بنیاد»  تحلیل و ارائه نماید. پژوهشگر در نتیجه تحلیل دادهها از طریق کدگذاری باز، محوری‌ـ‌انتخابی نتایج نهایی پژوهش خود را در قالب یک الگو که دارای شش بعد اصلیِ جذابیت بازار، راهبرد، تنوع ارائه خدمات، شرایط داخلی کشور، تبلیغات شفاهی، گردشگری سلامت و 33 بُعد فرعی است، ارائه کرده است. با توجه به نتایج پژوهش می‌توان گفت که به شرط جمعآوری و دسته‌بندی عوامل اثرگذار بر مفهوم گردشگری سلامت توسط مدیران تصمیمگیر، این موضوع می‌تواند راهگشای متولیان و مسئولین حوزه سلامت کشور در ایجاد و افزایش درآمد ارزی برای کشور باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the Model of "the Concept of Health Tourism” byEmphasizing on Verbal Advertising of Therapy Centers Using the “Data Based” Approach

نویسنده [English]

  • Abdollah Naami
Department of Management and Commerce, South Tehran Branch, Islamic Azad University,Tehran, Iran.
چکیده [English]

Health tourism is a new form of marketing in the tourism industry that has grown rapidly in recent years. Health tourism helps improve the wellbeing of those who are outside up their place of residence. The purpose of this study is to offer a model of health tourism with emphasis on verbal advertising in health centers. This study has practical proposes and in terms of data collection, it is descriptive and non-experimental. The researcher attempts to offer and analyze the factors influencing the concept of health tourism by emphasizing the role of verbal advertising by qualitative method and by interviewing twenty managers of health tourism centers and academic experts and using the "data base" approach. As a result of analyzing data through open source coding, the researcher offers the final results of his research in a model that has six main elements: market attractiveness, strategy, variety of services, territorial conditions of the country, verbal advertising, health tourism and 33 sub dimensions. According to the results of this study, it can be said that this can be an opportunity for health authorities in creating and increasing foreign exchange incomes for the country, provided the decision makers collect and classify factors affecting the concept of health tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Based
  • Health Tourism
  • Verbal Advertising
  • Medical Centers