تبیین عوامل مؤثر بر گردشگری سلامت با رویکرد گیاهان دارویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان غذا و دارو ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، تهران ، ایران.

2 گروه مدیریت و بازرگانی واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه گردشگری به صنعتی تبدیل شده است که سرمایه‌گذاری‌های بالایی در آن صورت می‌گیرد و نقشی اساسی در رشد و موفقیت تجاری همراه با سودآوری در ابعاد گوناگون دارد. کشور ایران به سبب تنوع اقلیم و گیاهان متفاوت، منبعی سرشار از موارد مرتبط با درمان گیاهی است که می‌تواند با جذب کردشگر در حوزه سلامت رشد و سودآوری بالایی را در این زمینه داشته باشد. ازهمین‌رو، این تحقیق با هدف تبیین عوامل مؤثر بر گردشگری سلامت با رویکرد گیاهان دارویی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، 385 نفر از کارشناسان، متخصصان، خبرگان و افراد مرابط با صنعت گردشگری، گردشگری سلامت و گیاهان دارویی بودند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه­گیری هدفمند به­عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شدند. ابزارگردآوری داده­ها پرسش‌نامه­ محقق‌ساخته‌ای بود که بر اساس تحلیل محتوا از شاخص‌های اثرگذار بر گردشگری سلامت با تأکید بر گیاهان دارویی شکل گرفت. نتایج نشان داد بر اساس 34 عامل اصلی شناسایی شده، پنج شاخصِ تنوع گیاهان دارویی، بازاریابی و معرفی، امکانات و تسهیلات، الگوی مدیریت و نیازسنجی و تطبیق در تبیین گردشگری سلامت با رویکرد گیاهان دارویی اثرگذار می‌باشند. همچنین بر اساس برازش مطلوب مدل طراحی شده، مؤلفه‌های شناسایی شده عاملی اساسی در شناخت عوامل مؤثر بر گردشگری سلامت با رویکرد گیاهان دارویی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Factors Influencing Health Tourism by Medicinal Plants Approach

نویسندگان [English]

  • forough zekavati 1
  • Abdollah Naami 2
1 Food and Drug Administration,Ministry of Health and Medical Education,Tehran, Iran.
2 Member of the faculty of the Department of Management and Commerce, South Tehran Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Today, tourism has become a high-investment industry and plays a key role in the growth and success of business in various aspects. Due to the diversity of climates and plants, Iran is a rich source of herbal treatment that can have high profitability and growth in the field of health by attracting tourists. Therefore, this paper aimed at explaining the factors affecting health tourism with medicinal plants approach. The statistical population of the study consisted of 385 experts, specialists, individuals related to tourism industry, health tourism and medicinal plants that were selected as sample size using Cochran formula and purposeful sampling method. Data collection tool was a researcher-made questionnaire based on content analysis of indicators affecting health tourism with emphasis on medicinal plants. The results showed that based on 34 identified factors, five indicators of medicinal herbs diversity, marketing and introduction, facilities, management model and need assessment and adaptation are effective in explaining health tourism with medicinal herbs approach. Also, based on the designed model, the identified indicators are an essential factor in identifying the factors affecting health tourism with the medicinal herbal approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medicinal plants
  • Tourism
  • Health tourism
  • Management model