رابطه باورهای دینی و گرایش به فرزندآوری در زنان متأهل مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی، درمانی شهر «بهشهر» در سال 1397

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

چکیده

با کاهش روند فرزندآوری در سالیان اخیر و همزمانی آن با برخی تغییرات در باورهای دینی، مطالعه اخیر با هدف تعیین رابطه باورهای دینی و گرایش به فرزندآوری در زنان متأهلِ مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی، درمانی شهر «بهشهر» در سال 1397 انجام شده است. مطالعه حاضر از نوع «مقطعی، همبستگی» است و جامعۀ مطالعه را زنـان متأهل(در سنِّ باروری) مراجعهکننده به مراکز بهداشتی، درمانی و آموزشی شهر بهشهر در سال 1397 تشکیل داده‌اند. تعداد نمونه‌ها 280 نفر بودند. ابزار جمع‌آوری دادهها پرسشنامۀ محققساخته، است و دادهها بر اساس نرم‌افزار SPSS(نسخه24) و با استفاده از آمارهای توصیفی و آزمونهای همبستگی پیرسون، اسپیرمن، رگرسیون تجزیه و تحلیل شده است. میانگین سن زنان شرکت کننده در مطالعه 3 ± 4/30 سال و میانگین سن ازدواج 9/3 ± 3/21 سال بوده است. بین میانگین نمرۀ باورهای دینی با تعداد فرزندان دلخواه، اختلاف معناداری وجود داشت(5/0>p ).  افراد با باور دینیِ پایین، تعداد فرزندان دلخواه کمتری داشته و یک فرزند و کمتر(1/1%) را قصد داشتند. تحلیل رگرسیون گامبه‌گام نشان داد که بین تحصیلات و باور دینی به فرزندآوری رابطه معناداری وجود داشت. بر اساس یافتهها، گرایش به فرزندآوری متأثر از سطح باور دینی زنان بود و این تأثیر در حضور متغیرهای اقتصادی، اجتماعی نقش بیشتری را ایفا می‌کند، لذا طراحی مداخلات آموزشی جهت اجرای سیاست های افزایش فرزندآوری با تکیه بر اقدامات اجتماعی، فرهنگی در خصوص ترویج باور دینی فرزندآوری می‌تواند راهکار مناسبی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Religious Beliefs and the Tendency towards Childbirth in Married Women Attending to the Health and Medical Centers of Behshahr in 1397

نویسندگان [English]

  • SayyedAbolhasan Naqibi
  • Maryam KhazaeiPul
  • SeyyedehNajmeh NajafiTrojany
Department of Public Health, Faculty of Health, Mazandaran University of Medical Sciences, sari, Iran
چکیده [English]

The recent study aimed at determining the relationship between religious beliefs and the tendency to childbirth in married women referring to health centers in Behshahr city in 1397, with decreasing childbearing trend in recent years coinciding with changes in religious beliefs. This research is a cross-sectional, correlation study. The study population consisted of married women (in reproductive age) attending to health, treatment and education centers in Behshahr city in 1977. The samples were 280 people. The data collection tool was a researcher-made questionnaire and the data were analyzed by SPSS software (version 24) using descriptive statistics and Pearson, Spearman and regression’s correlation tests. The mean age of women was 30.4±3 years and the mean age of marriage was 21.3±3.9 years. There was a significant difference between the mean score of religious beliefs and number of preferred children (P <0.5). People with weak religious beliefs had fewer wanted children and had one child and fewewr (1.1%). Stepwise regression analysis showed that there was a significant relationship between education and religious belief in childbearing. According to the findings, tendency to childbearing was influenced by the level of religious beliefs of women and this influence plays a greater role in the presence of economic, social variables, so designing educational interventions in order to implement the politics of childbearing enhancement based on social, cultural measures to promote religious beliefs can be a good solution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Beliefs
  • Tendency towards Childbirth
  • Married Women
  • Behshahr