بررسی شاخصهای تغذیه حلال و مقایسه آن با برنامه امنیت غذایی سازمان جهانی FAO

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس فقه و حقوق ، محقق دانشگاه مطهری مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

امنیت یکی از فاکتورهای مهم در تغذیه انسان است. سازمان جهانی غذا FAO پروتکل ویژه‌ای با عنوان امنیت غذایی تدوین کرده که بر اساس آن، در دسترس بودن غذا برای همگان، یکی از فاکتورهای امنیت غذایی به شمار می‌رود. بیشترین تمرکز سازمان جهانی غذا FAO در این پروتکل، بر امنیت توزیعی است. در این پروتکل نکاتی نیز درباره ایمنی غذایی بیان شده است. از طرفی استاندارد حلال با بهره‌گیری از آموزه‌های دین اسلام، امنیت و ایمنی غذایی را برای همه انسان‌ها به عنوان یک شاخص مهم در نظر می‌گیرد. از آنجا که انسان از نگاه دین اسلام، موجودی چند بُعدی و دارای جسم، ذهن، روان و روح است، بنابراین امنیت و ایمنی غذایی در همه این ابعاد می‌تواند شاخص کیفی بالاتری را برای غذای حلال از این منظر، نسبت به برنامه امنیت غذایی سازمان فائو ارائه دهد. نظام تغذیه حلال، به غذا به عنوان محصول نهایی تغذیه نمی‌نگرد، بلکه زنجیره تولید تا مصرف و جوانب آن را نیز در نظر می‌گیرد؛ بنابراین مصرف‌کننده به عنوان یکی از ارکان مهم زنجیره غذایی، باید از عدالت و امنیت لازم غذایی برخوردار باشد و این مهم تنها با رعایت شاخصه عدالت توزیع غذای کافی و کیفی ممکن خواهد شد. در مقاله حاضر به مقایسه شاخص‌های پیشنهادی امنیت و ایمنی غذایی حلال با برنامه امنیت غذایی سازمان جهانی فائو پرداخته شده است و تفاوت کمی و کیفی فاکتورهای امنیت و ایمنی غذایی در هر دو برنامه به داوری گذاشته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of Halal Nutrition Indicators and it’s Comparison with FAO World Food Safety Program

نویسنده [English]

  • hamideh gholami
Expert in jurisprudence and law, researcher of Motahhari University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Safety is one of the most important factors in human nutrition. The Food and Agriculture Organization (FAO) has developed a special protocol on food security, according to which the availability of food to all is considered a factor in food security. The FAO's main focus in this protocol is on distribution security. This protocol also provides tips on food safety. On the other hand, the Halal standard, using the teachings of Islam, considers food security and safety as an important indicator for all humans. Since man is a multidimensional being from the point of view of Islam and has body, mind, soul and spirit, so food safety and security from the prespective these dimensions can provide a higher quality index for halal food, than the FAO’s food security program. The halal nutrition system does not view the food itself as the end product of nutrition, but also considers the production chain to consumption and its aspects, so the consumer as one of the important pillars of the food chain could have the necessary food justice and security, and this matter is only achievable through upholding the justice in distribution of sufficient and quality food. In the present article, the proposed indicators of halal food safety and security are compared with the FAO World Food Safety Program, and the quantitative and qualitative differences between food safety and security factors in both programs are judged.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Food security
  • Food safety
  • FAO
  • Halal nutrition
 [1]. International food policy research 2017 institute.
[2] Arik Adkanian A, Khosravi, M. Quarterly Journal of International Studies, 2017; 53: 129-145. [In Persian]
[3]. National Commission for UNESCO - Iran - https://fa.irunesco.org.
[4]. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
[5]. Aghili Nejad M, Farshad, AA, Naghavi M, Haqqani HR. Investigating the relationship between pesticide use and its effects on farmers' health. Iranian Journal of Occupational Health, Tehran, 2006; 1. [In Persian]
[6]. Motahari M. Collection of works. Sadra Publications, Tehran, 1993. [In Persian]
[7]. Iranian Students News Agency - ISNA. Isna.ir.
[8] Tabarsi MH. Majma' al-Bayan. Scientific Publishing Institute, Beirut, Lebanon, 1415 AH.[In Arabic] 
[9]. Tarihi. Majma Ul Bahraina. Qom: darol-elm,  1420 AH. .[In Arabic] 
[10]. Faiz Kashani; Tafsir Safi. Scientific Publishing Institute, Qom, 1420 AH.[In Arabic] 
[11]. Klenny, al-Kafi. Ismaili Publishing, Beirut, 1417 BC.[In Arabic]
[12]. Ameli H. Wasa'il al-Shia.Qom: darol-elm , 1418 AH.[In Arabic]