بررسی دلائل قاعده طهارت و حکم مستفاد از آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری رشته کلام امامیه، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران ، تهران، ایران.

چکیده

در این پژوهش تلاش بر آن است تا وجود ‌قاعده‌ای به نام قاعده طهارت در شبهات موضوعیه و حکمیه بررسی شود و استفاده چنین ‌قاعده‌ای از روایات، و واقعی یا ظاهری بودن حکم مستفاد از آنها، مورد دقت قرار گیرد. در این مقاله با جستجو در کتب اصولیان و فقهای به نام، مهم‌ترین دیدگاه‌ها در این‌باره شناسایی، نقل و مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی کلمات دانشمندان مذکور نشان می‌دهد که اگرچه اصولیان اصل این قاعده را پذیرفته‌اند، اما دیدگاه یکسانی در جزئیات آن ندارند و همچنین در اینکه روایاتی که به عنوان مدرک این قاعده شناخته می‌شود، فقط بر قاعده طهارت دلالت داشته باشد یا بیان‌گر طهارت واقعی اشیاء و اصول و قواعد دیگری مانند استصحاب نیز باشد، اتفاق نظر وجود ندارد. نتایج پژوهش نشان داد که مهم‌ترین دلیل بر قاعده طهارت، موثقه عمار است که مؤید نظر کسانی است که مدعیند این روایت تنها بر قاعده طهارت ظاهری دلالت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the reasons for the rule of purity and the ruling on its use

نویسنده [English]

  • ebrahim tavakolimoghadam
PhD of Imami words,Faculty of theology, University of Tehran,Tehran, Iran.
چکیده [English]

In this research, an attempt is made to investigate the existence of a rule called the rule of purity in thematic and jurisprudential doubts, and to pay attention to the use of such a rule of narrations, and whether the verdict used by them is real or apparent. In this article, by searching in the books of most famous fundamentalists and jurists, the most important views in this regard have been identified, quoted and examined. An examination of the words of these scholars shows that although the fundamentalists have accepted the principle of this rule, they do not have the same view on its details, and also there is no consensus on the matter that the narrations which are known as evidence of this rule, refer only to the rule of purity or express the true purity of objects and other principles, such as Istishab. The results showed that the most important reason for the rule of purity is the authenticity of Ammar, which confirms the opinion of those who claim that this narration refers only to the rule of apparent purity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The rule of purity
  • The principle of purity
  • Practical rule
  • Jurisprudence principle
[1]. Ibn Fars A. Researcher/editor: Abdul Salam MH, Dictionary of Standards Language. Islamic Propaganda Office of Qom Seminary, Qom, 1404 AH. [In Arabic]  
 
[2]. Fayumi AM. The luminary lamp in a strange and big explanation. Second Edition. Dar Al-Hijra Institute, Qom. 1414 AH. [In Arabic]  
 
[3]. Ragheb Isfahani HM. Vocabulary in the strange of the Quran. Researcher: Safwan Adnan Davoodi, House of Science Shamia House. Damascus, 1412 AH. [In Arabic]  
 
[4]. Ibn Manzur MM. Arabic language, third edition, Dar Sader: Beirut. 1414 AH. [In Arabic]  
 
[5]. Mustafavi H. Research in the words of the Holy Quran. first edition, book center for translation and publication, Tehran, 1402 AH. [In Arabic]  
 
[6]. Meshkini A. (Bita). Terms of jurisprudence, Bina, Bija. [In Arabic]  
 
[7]. Akhund Khorasani MK. The Adequacy of the Fundamentals, ninth edition, Islamic Publishing Institute, Qom. 1425 AH. [In Arabic]  
 
[8]. Al-Sheikh Razi MT. (Beta), the beginning of arrival. Corrector: Muhammad Abdul Hakim Musawi, Biena, Bija. [In Arabic]  
 
[9]. Khoei, SA. (1417 BC), Asset lamp. Author: Muhammad Surur Bahsoudi, Judicial Library: Fifth Edition. Qom. 1417 BC. [In Arabic]  
 
[10].Sadr, SMB. Research in the science of principles. Author: Seyyed Mahmoud Hashemi Shahroudi, fourth edition, Institute of Encyclopedia of Islamic Jurisprudence, Qom. 1431 AH. [In Arabic]  
 
[11]. Faqih MT, The rules of jurisprudence. fourth edition, House lights, Beirut. 1407 AH. [In Arabic]  
 
[12]. Makarem Shirazi N. Islamic jurisprudence rules. Third edition, Imam Ali Ibn Abi Talib School (AS), Qom. 1370 AH. [In Arabic]  
 
[13]. Bahrani Al-Asfour YA. Nurturing gardens in the provisions of the pure, researcher / editor: Mohammad Taqi Irwani and Sayyid Abdul Razzaq Muqarram, Islamic Publications Office, Qom. 1405 AH. [In Arabic]  
 
 [14]. Mustafavi MK. Rules of Jurisprudence. First edition, International Center for Islamic Studies, Qom. 1426 AH. [In Arabic]  
 
[15]. Khoei SA. Revision in Explanation of the Documentary Lug. Author: Ali Gharawi, the first edition, under the supervision of Mr. Lutfi, Judicial Library, Qom. 1418 BC. [In Arabic]  
 
 [16]. Hakim SMT. Document handle. first edition, Interpretation House Institute, Qom. 1416 AH. [In Arabic]  
 
[17]. Mishkini A. Margin of adequacy of principles. First edition, Loghman, Qom. 1413 BC. [In Arabic]  
 
[18]. Tusi MH. Refinement of judgments, fourth edition, Islamic Library: Tehran. 1407 AH. [In Arabic]  
 
 [19]. Hor Amili MH. Shia means, first edition, Al-Albayt Institute, peace be upon them, Qom. 1409 AH. [In Arabic]  
 
[20]. Klini, MY. Enough, first edition, House of the talk for printing and publishing: Qom. 1429 AH. [In Arabic]  
 
[21]. Saduq, MAB. The Mystery. researcher / corrector: Research group of Imam Hadi (as) Institute, Imam Hadi (as) Institute, Qom. 1415 AH. [In Arabic]  
 
[22]. Akhund Khorasani MK. The pearls benefits in the footnote to al-Farid, First edition. the printing and publishing establishment of the Ministry of Culture and Islamic Guidance, Tehran. 1410 AH. [In Arabic]  
 
[23]. Isfahani MH. The End of Knowledge, Second Edition, Al-Bayt Institute, Beirut. 1429 AH. [In Arabic]  
 
[24]. Naeini MH. Benefits of principles. Author: Mohammad Ali Kazemi Khorasani, first edition, Qom Seminary Teachers Association, Qom. 1997. [In Arabic]  
 
 [25]. Iraqi ZA. The End of Thoughts. Edited by: Mohammad Taghi Boroujerdi Najafi, Third Edition, Islamic Publications Office, Qom. 1417 AH. [In Arabic]  
 
 [26]. Iraqi ZA. Articles of Principles, first edition, Islamic Thought Association, Qom. 1420 AH. [In Arabic]  
 
[27]. Ansari M. Pioneering origins, fifth edition, Islamic Thought Association: Qom. 1424 AH. [In Arabic]  
 
[28]. Khomeini SRM. Refinement of principles. Author: Jafar Sobhani, first edition, Imam Khomeini Publishing Institute, Tehran. 1423 AH. [In Arabic]