تعیین و مقایسه ترکیبات تقریبی (پروتئین، چربی، خاکستر، رطوبت، کربوهیدرات و فیبر) لاروهای Tenebrio molittor و Zophobas morio جهت تهیه جیره غذایی دام و طیور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه گیاه پزشکی کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

با توجه به این که جمعیت جهان در سال 2050 به 9 میلیارد نفر افزایش می‌یابد، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جوامع امروزی تامین غذای موجودات زنده می‌باشد. به دلیل محدودیت منابع، میزان انرژی مصرفی برای تهیه پروتئین حیوانی، افزایش جمعیت، افزایش قیمت مواد غذایی و بسیاری از موارد دیگر، پیش‌بینی می‌شود که پروتئین استخراج شده از حشرات خوراکی به دلیل اینکه از لحاظ تراکم مواد مغذی در هر گرم، به مراتب بهتر از گوشت گاو یا حتی ماهی می‌باشند که می‌تواند درجیره غذایی دام و طیور گنجانده شود. در پژوهش حاضر چربی و پروتئین با روش های سوکسله و کلدال، رطوبت، خاکستر و فیبر به روش خشک نمودن و سوزاندن و کربوهیدرات به روش معادله ریاضی از لاروهای Tenebrio molittor و Zophobas morio جهت تهیه جیره غذایی دام و طیور بعد از 3 نسل تغذیه از هویج و سیب زمینی به صورت تواما محاسبه شد که میزان آن برای پروتئین به ترتیب به طور میانگین 207/0±68/19 و473/0±93/18درصد و برای چربی به ترتیب به طور میانگین 415/0±89/13و 496/0±79/16درصد بود. همچنین چربی، فیبر و کربو هیدرات در لارو Zophobas morio بیشتر و میزان رطوبت در لارو Tenebrio molittorزیادتر بود، که بین میزان پروتئین و خاکستر این دو لارو مورد مطالعه اختلاف معنی داری وجود نداشت)05/0<(P ولی بین میزان چربی، رطوبت، فیبر و کربوهیدرات اختلاف معنی داری مشاهده شد)05/0>(P که می تواند با توجه به وجود این ترکیبات، برای تغذیه دام و طیور در جیره غذایی آنها، لحاظ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determine and compare the chemicals composition (protein, fat, ash, moisture, carbohydrate and fiber) Tenebrio molittor and Zophobas morio larvae for livestock and poultry rations

نویسندگان [English]

  • yahya ostadi
  • Elham matofi
Department of Plant Protection, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Considering that the world's population will increase to 9 billion by 2050, an important concern of today's societies is food supply for living organisms. Due to resource constraints, the amount of energy consumed to prepare animal protein, a population increase, rising food prices and many other cases, it is anticipated that extracted protein from edible insects due to the density of nutrients per gram, they are far better than beef or even fish, which can be included in the diet of livestock and poultry. In this study, fat and protein calculated together by Soxhlet and Keldal methods, moisture, ash and fiber by drying and burning method and carbohydrates by mathematical equation by Tenebrio molittor and Zophobas morio larvae to prepare livestock and poultry rations after 3 generations of feeding from carrots and potatoes With an average of 19.68 ± 0. 207 and 18.93 ± 0. 383 for protein and an average of 13.89± 0. 415 and 16.79± 0. 496 for fat. Also, fat, fiber and carbohydrate were higher in Zophobas morio larvae and moisture content was higher in Tenebrio molittor larvae, which there was no significant difference between the protein and ash content of the two larvae (P>0.05), but significant differences were observed between fat content, Moisture, fiber and carbohydrates (p < 0.05) which can be considered in the diet of livestock and poultry due to the presses of these compounds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • chemicals composition
  • Tenebrio molittor
  • Zophobas morio
  • livestock and poultry rations
  • Edible insects