بررسی سطح دانش، نگرش و عملکرد نمونه‏‌های جامعه ایرانی در خصوص غذای حلال با تأکید بر گوشت و فرآورده‌های آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز آموزشی فرآورده‌های گوشتی دانشگاه جامع علمی – کاربردی، تهران، ایران. انجمن صنفی آزمایشگاه‌های دامپزشکی کشور، تهران، ایران.

2 مرکز تحقیقات آزمایشگاهی غذا و دارو، سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران. مرکز تحقیقات بیماری‏‌های مشترک انسان و حیوان، گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران. مرکز تحقیقات علوم تغذیه و صنایع غذایی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 مرکز آموزشی فرآورده‌های گوشتی دانشگاه جامع علمی – کاربردی، تهران، ایران.

4 مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، خوزستان، ایران.

چکیده

مقدمه: تصویب کلیه قوانین و مقررات در ایران، منطبق با احکام شرع مقدس اسلام صورت می‏گیرد، و شناخت تصویر ذهنی مصرف کنندگان از برند حلال، به درک رفتار آنها کمک کرده و فعالیت در بازار حلال را برای شرکت‏ها و مؤسسات تجاری تسهیل می‏کند.
روش‌ها: این پژوهش یک نوع پژوهش بنیادی-کاربردی و یک مطالعه توصیفی- مقطعی بود که در سال 1399 به‌روش نمونه‏گیری تصادفی ساده خوشه‌ای بر روی مردم سطح جامعه کشور ایران انجام شد، دارای نتایج بالفعل بوده که بلافاصله پس از اتمام مطالعه قابل استفاده و تعمیم است.
نتایج: منبع اخذ اطلاعات افراد درخصوص غذای حلال با توجه به پاسخ‏های اخذ شده بیشتر (45.8 درصد) مربوط به شنیدن از اطرافیان و دیگران بود. بین سطح آگاهی با جنس رابطه معنی‏داری وجود دارد (0.046 (P= و مردان مورد مطالعه دارای سطح آگاهی بیشتری نسبت به زنان داوطلب هستند بین سطح آگاهی با داشتن شغل مرتبط با مواد غذایی ( 0.006P=) رابطه معنی‌داری وجود دارد و افراد دارای شغل مرتبط با مواد غذایی مورد مطالعه دارای سطح آگاهی بیشتری نسبت به افرادی دارای شغل غیرمرتبط با مواد غذایی هستند. هچنین بین سطح آگاهی با داشتن تحصیلات مرتبط با مواد غذایی         (0.001(P=  و داشتنن آموزش مرتبط با حلال (0.017 P=) رابطه معنی‌داری وجود دارد. و افراد دارای تحصیلات مرتبط با مواد غذایی و آموزش مرتبط با حلال مورد مطالعه دارای سطح آگاهی بیشتری نسبت به افرادی دیگر هستند. بین عملکرد با آگاهی و نگرش همبستگی مثبت و مستقیم وجود دارد (به ترتیب P=0.021 و P=0.029، به‌نحوی که با افزایش آگاهی و نگرش؛ شاهد افزایش عملکرد هستیم.
 نتیجه‌گیری: آگاهی از سطح دانش، نگرش و عملکرد مردم کشور می‏تواند زیر بنای انجام دیگر مطالعات و اقدامات در حوزه قانون‏گذاری، تدوین مطالب آموزشی، برگزاری دوره‏های آموزشی و بازآموزی مرتبط با غذای حلال باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Level of knowledge, observation and the performance of examples of Iranian society Regarding halal food with an emphasis on meat and its products

نویسندگان [English]

  • Enam shokri 1
  • Soheil Eskandari 2
  • Amir Tabaraki 3
  • Abdolreza Daghaghle 4
1 Department of Meat Products Training, University of Applied Science and Technology, Tehran, Iran. Association of Veterinary Laboratories of the country, Tehran, Iran.
2 Food and Drug Laboratory Research Center, Food and Drug Administration, Ministry of Health, Treatment and Medical Education, Tehran, Iran. Department of Joint Diseases between Humans and Animals, Department of Food Health and Safety,
3 Department of Meat Products Training, University of Applied Science and Technology, Tehran, Iran.
4 Head of Vali-e-Faqih Representation in Khuzestan Agricultural Jihad Organization, Khuzestan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: All laws and regulations in Iran are approved following the rules of the holy Sharia of Islam, Knowing the mental image of consumers of the halal brand helps to understand their behaviour and facilitates activities in the halal market for companies and businesses.
Methods: This was applied-fundamental research and a descriptive cross-sectional study that was conducted in 1399 by randomized cluster sampling on the population of Iran, with actual results that can be used and generalized immediately after the study.
Results: The source of information about halal food according to the most answers (45.8%) were related to hearing from others and others. There is a significant relationship between the level of awareness and gender (P = 0.046) and the men studied have a higher level of awareness than women volunteers. There is a significant relationship between the level of awareness and having a food-related job (P = 0.006) and People with food-related jobs studied have a higher level of awareness than people with non-food-related jobs. There is also a significant relationship between the level of education with having a food-related education (P = 0.001) and having a halal-related education (P = 0.017). And people with food-related education and solvent-related education have a higher level of awareness than other people. There is a positive and direct correlation between performance and knowledge and attitude (P = 0.021 and P = 0.029, respectively), so that with increasing awareness and attitude; We are seeing an increase in performance.
Conclusion: Awareness of the level of knowledge, outlook and practice of the people of the country can be the basis for conducting other studies and actions in the field of legislation, compiling educational materials, holding training courses and re-educating related to halal food. Since the results of such a study will be used in halal business and food industry nationally and internationally

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • Attitude and Performance
  • Islam
  • Halal Food
  • Meat Products
  • Standard