فرهنگ کسب رزق حلال در قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه فقه و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی بابل، بابل، ایران.

چکیده

مقدمه: روزی حلال یکی از مسائل مهم و تأثیرگذار در زندگی انسان است و در آموزه‌های دینی بویژه قرآن کریم خداوند به آن در آیات متعددی و به شکل‌های مختلفی اشاره می‌کند و به گونه‌ای که حدود 123 بار واژه «رزق» همراه با مشقات آن در قرآن به کار رفته است. و هدف از پژوهش، فرهنگ‌سازی روزی حلال براساس آموزه‌های قرآنی است.
روش‌ها: این پژوهش با محوریت آیات قرآن و با استفاده از روایات و کتب تفاسیر، درصدد تبیین فرهنگ استفاده از رزق حلال از منظر آموزه‌های دینی بویژه قرآن کریم  می‌باشد. این پژوهش به روش مطالعه کتابخانه‌ای انجام گرفته و اطلاعات لازم جمع‌آوری وتجزیه و تحلیل شده است؛ بنابراین روش تحقیق در این مقاله، توصیفی-تحلیلی محسوب می‌شود.
 نتایج: اهمیت رزق حلال و جایگاه آن در متون دینی بویژه قرآن کریم بیان شده است و برای فرهنگ‌سازی روزی حلال در زندگی فردی و اجتماعی نیازمند کاربردی کردن قرآن در جامعه اسلامی است و سعی شده آنچه را که به نظر نگارنده، در مسئله رزق حلال با استناد به قرآن کریم آنچه که مهم است، اینکه رزاق حقیقی، الله است و اقسام رزق در قرآن عبارت است از: حسن، کریم، طیب، معلوم و بغیرحساب و همچنین عوامل ایجادی رزق بر اساس آیات قرآنی؛ اخلاص، اطاعت، انفاق و... بیان شده است.
نتیجه‌گیری: رزق حلال در قرآن از جایگاه والایی برخوردار است و خداوند در آیات متعددی علاوه بر تبیین رزق حلال و اوصاف آن، عوامل زمینه ساز رزق را بیان می‌کند.  در قرآن بر فرهنگ‌سازی کردن روزی حلال در زندگی و توجه داشتن به تغذیه، تاکید فراوان شده است که نتیجه آن فرهنگ سازی آموزه‌های قرآنی از جمله رزق حلال در جامعه اسلامی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

According to the Quran, culture earns a lawful living

نویسنده [English]

  • Morteza Ammarloo
Department of Jurisprudence and Law, Islamic Azad University of Babol, Babol, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Halal Sustenance is one of the most significant and influential issues in human life and religious teachings, especially Holy Quran, God refers to it in several verses and in different forms so the word “Sustenance” with its derivatives is used 123 times in Quran. The purpose of this research is to create a culture of halal Sustenance based on Quranic teachings. 
Methods: This research, focusing on Quranic verses and using narrations and books of commentaries, seeks to explain the culture of using halal sustenance from the perspective of religious teachings, especially the Holy Quran. This research has been done by the library study method and the necessary information has been collected and analyzed; Therefore, the research method in this article is descriptive-analytical.
Results: The importance of halal sustenance and its status has been stated in religious texts, especially the Holy Quran and the Holy Quran needs to be applied in Islamic society for the culturalization of halal sustenance in public and personal life and it has been tried that what is important in the author’s opinion in the field of halal sustenance according to the Holy Quran is that the main provider is Allah and varieties of sustenance named in the Holy Quran are: Hassan, karim, tayyib, known, without measure; and also reasons that can bring sustenance based on the Holy Quran are: devotion, obedience, charity and etc.
Conclusion: Halal sustenance has a high status in the Quran, and in several verses, God, in addition to explaining halal sustenance and its attributes, expresses the underlying factors of sustenance. In the Quran, there is a lot of emphasis on culturizing halal sustenance in life and paying attention to nutrition, which results in culturizing the Quranic teachings, including halal sustenance in Islamic society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustenance
  • Halal
  • Provider
  • Quran