بررسی اسباب حلیت از منظر فقه امامیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه فقه و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی بابل، بابل، ایران.

چکیده

مقدمه: مسئله حرمت مال دیگران یکی از اساسی‌ترین اموری است که در زندگی آدمی، در بعد فردی و اجتماعی، دارای آثار منفی است و در آموزه‌های دینی به‌ویژه در قرآن به احترام به اموال غیر و نهی از تصرف بدون اجازه، سفارش شده است و در فقه به‌عنوان یک قاعده مشهور است. هدف از این پژوهش، بیان خاستگاه و حکمت تشریع حلیت و همچنین اسباب حلیت با تکیه بر آیات و روایات و دیدگاه فقها است.
روش‌ها: این پژوهش با استفاده از آیات و روایات و کتاب‌های مرتبط با آنها در صدد تبیین اسباب حلیت از منظر فقه امامیه می‌باشد. این پژوهش به روش مطالعه‌ی کتابخانه‌ای انجام گرفته و اطلاعات لازم جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شده است؛ بنابراین روش تحقیق در این مقاله، توصیفی- تحلیلی محسوب می‌شود.
نتایج: بر اساس آموزه‌های دینی، تصرف در اموال دیگران، جایز نیست و از طرف شارع نهی شده است و هر گونه تصرف در اموال دیگران باید در چارچوب قوانین و ضوابط دینی باشد و این قاعده عقلایی است که مورد تایید و امضا شرع است که با مطالعه و بررسی انجام شده در فقه امامیه، خاستگاه تشریع حلیت که از احکام شرعی می‌باشد خدا است و حکمت تشریع حلیت از منظر قرآن، پاک بودن، وجود منفعت، رفع حرج و دفع ضرر است و همچنین اسباب حلیت براساس آیات قرآنی، روایات و دیدگاه‌های فقهای امامیه، از جمله؛ اذن الهی، فقدان اهلیت تکلیف، عذر، ،اذن و یا اجازه مالک یا ولی، عقود اذنی و اسباب ملکیت تبیین شده است.
نتیجه‌گیری: اصل اولی در تصرف اموال دیگران بر اساس آموزه‌های دینی حرمت است و هرگونه تصرف در اموال دیگران باید در چارچوب قوانین و ضوابط دینی باشد و این یک قاعده عقلایی، که مورد تأیید و امضاء شارع است و همچنین خاستگاه تشریع حلیت که از احکام شرعی می‌باشد خدا است و حکمت تشریع حلیت و اسباب حلیت از منظر قرآن بیان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Causes of Hillat from the Perspective of Imami Jurisprudence

نویسنده [English]

  • Morteza Ammarloo
Department of Jurisprudence and Law, Islamic Azad University of Babol, Babol, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The issue of respect for the property of others is one of the most fundamental issues that has negative effects on human life in individual and social extents and in religious teachings, especially in the Qur'an, respect for other people's property and prohibition of possession without permission is recommended and is an important rule in fiqh. The purpose of this research, is the expression of the origin and reasoning the legislation of legitimacy as well as the causes of legitimacy is based on verses and hadiths and the views of jurists.
Methods: This study tries to explain the causes of hillat from the perspective of Imami jurisprudence by using verses and hadiths and related books. This research has been done by library study method and the necessary information has been collected and analyzed; Therefore, the research method in this article is descriptive-analytical.
Results: According to religious teachings, seizing other people's property is not allowed and it is forbidden by Shariah. Any seizure of other people's property must be within the framework of religious laws and regulations. This is a rational rule that is approved by Sharia. According to the study done in Imamiyyah jurisprudence, the origin of Hillat law, which is one of the Sharia rules, is God, and the philosophy of Hillat law from the perspective of the Qur'an is purity, existence of benefit, removal of fault and prevention of harm. Also, the causes of hillat are based on Quranic verses, traditions and views of Imamiyya jurists, including; God's permission, lack of capacity to commit, excuse, permission of the owner or guardian, permission contracts and property assets have been explained.
Conclusion:The first principle in seizing other people's property is sanctity based on religious teachings, and any seizure of other people's property must be within the framework of religious laws and regulations. This is a rational rule, which is approved by the Shariah, and also the origin of Hillat legislation, which is one of the Shariah rules is God, and the wisdom of the legislation of Hillat and the means of Hillat is expressed from the perspective of the Qur'an.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solution
  • rule of solution
  • causes of solution
  • Quran
  • Imami jurisprudence