رابطه مصرف غذای غیرحلال با شکم‌بارگی در کارکنان چند سازمان‌ در سال 1396

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه روانشناسی/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/دانشگاه شهید چمران اهواز/اهواز/ایران

چکیده

مواد غذایی یکی از موضوعاتی است که همواره مورد بحث دانشمندان قرار گرفته است، به این دلیل که مواد غذایی یکی از ضروریات اساسی رفاه انسانهاست. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه غذای غیرحلال با شکم‌بارگی در کارکنان چند سازمان‌ در سال 1396 انجام شد. در این پژوهش که از نوع توصیفی همبستگی است، تعداد 950 نفر از کارکنان تعدادی از سازمان‌ها و شرکت-های بزرگ به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند که از بین پرسشنامه‌های توزیع شده 647 پرسشنامه به پژوهشگر برگشت داده شد (با نرخ بازگشت 1/68 درصد) و نمونه این تحقیق را تشکیل داد. از پرسشنامه محقق‌ساخته الگوی خوردن که دو عامل «غیرحلال‌خواری» و «شکم‌بارگی» را به طور جداگانه می‌سنجد، به عنوان ابزار جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل آماری شدند. نتایج پژوهش نشان داد بین غیرحلال‌خواری و شکم‌بارگی (32/0=r، 001/0>p) رابطه مثبت معنی‌دار وجود دارد.


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"The relationship between consumption of Non-Halal food and gluttony in the staff of some organizations in 1396"

نویسنده [English]

  • Sayed Ali Marashi
Departmentt of Psychology , Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Food is one of the topics that have always been discussed by scientists, because it is an essential requirement for human well-being. This study investigates the relationship between non-Halal food and gluttony in the staff of some organizations in 1396. In this descriptive-correlational study, 950 employees of several organizations and large companies were selected by simple random sampling. Out of the distributed questionnaires, 647 questionnaires were returned to the researcher (with a return rate of 68.1 percent) and formed the sample of this research. The two factors of "non-Halal eating" and " gluttony" separately, were used as a data collection tool in questionnaires. Data were analyzed using the Pearson correlation coefficient. The results of this study showed a significant positive relationship between non-Halal eating and gluttony (r = 0.32, p <0.001).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-halal food consumption
  • Edacity
  • Employees
  • Food