ارتباط رفتارهای صحیح تغذیه‌ای از دیدگاه اسلام با ناراحتی سوزش سردل (مطالعه موردی: دانشجویان دانشکده علوم پزشکی دانشگاه نیشابور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی نیشابور، نیشابور، ایران

2 حوزه علمیه فضل بن شاذان ، نیشابور، ایران

3 گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی نیشابور، نیشابور، ایران

4 گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه بین المللی المصطفی العالمیه ، مشهد ، ایران

چکیده

امروزه اغلب افراد بنا به دلایل متفاوت، سوزش سردل را تجربه می­کنند. طبق آمار 92درصد از دلایل بروز این درد به خاطر نوع رژیم غذایی و رفتارهای نادرست تغذیه­ای است. در دین مبین اسلام درباره تغذیه، غذای حلال و ... آداب و رفتارهای خاصی توصیه شده است که رعایت آنها در سلامتی انسان مؤثر است؛ از این‌رو در این مطالعه به بررسی ارتباط بین آداب اسلام در خوردن و آشامیدن و ناراحتی سوزش سردل پرداختیم. در این مطالعه توصیفی- تحلیلی 196 نفر از دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نیشابور به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق‌ساخته بود که جهت تعیین روایی آن، از روایی ظاهری و محتوایی و جهت تعیین پایایی آن، از هم‌سانی درونی به روش Cronbach's alpha  استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت. آزمون­های آماری بین متغیر سوزش سردل و متغیرهای جنس و رشته‌های تحصیلی و آداب خوردن و آشامیدن در اسلام ارتباط معنی‌دار مستقیمی را نشان داد. بر این اساس مشخص گردید که اکثر افرادی که مبتلا به ناراحتی سوزش سردل بودند، آداب خوردن و نوشیدن اسلامی را رعایت نمی‌کردند. بنابراین پرداختن به توصیه‌های تغذیه‌ای در دین مبین اسلام و آموزش صحیح آنها کاملا علمی و ضروری به نظر می­رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"The relationship between proper nutritional behaviors from the viewpoint of Islam and heartburn (Case Study: Students of Neyshabur University of Medical Sciences)"

نویسندگان [English]

  • Malihe Nouri Sistani 1
  • Mohammad Ardameh 2
  • Mostafa Momeni 3
  • Mahdi Ebadi 4
1 Department of Public Health ,Neyshabur University of Medical Sciences, Neyshabur, Iran
2 Seminary of Fazl Ibn Shazan, Neyshabur, Iran
3 Department of Education, Neishabour University of Medical Sciences and Health Services, Neyshabur, Iran
4 Department of Quranic and Hadith Sciences of Al-Mustafa International University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: Today, most people experience heartburn for a variety of reasons. A pain that can affect most of their lives. According to statistics, 92% of the reasons for this pain are due to the type of diet and inappropriate nutritional behavior. Therefore, in this study, we examined the relationship between proper nutritional behaviors from the point of view of Islam and heartburn.
Methods: In this descriptive-analytical study, 196 students of Neyshabour Medical University were selected by random sampling method. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire. To determine its validity, visual and content validity and its reliability were determined using internal consistency by Cronbach's alpha method. Data analysis was performed using SPSS software.
Results: Statistical tests showed a meaningful relationship between heartburn and proper nutritional behaviors of drinking water slowly, avoiding eating while walking, eating breakfast and washing hands before and after meals. There was a significant direct relationship between gender and Study course variables with nutritional behaviors.
Conclusion: Regarding the significance of nutritional behaviors with the problem of heartburn, it is necessary to pay nutritional behaviors and proper education about them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nutrition
  • Behaviors
  • Heartburn
  • eating habits
  • Islam
  • Drinking