شاخص‌های غذای حلال با تطبیق بر گوشت حیوانات شبیه سازی شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مذاهب کلامی، دانشکده مذاهب، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

2 گروه علوم سیاسی مسائل ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: حیوانات شبیه سازی شده در بستر طبیعی رحم، انعقاد و رشد نمی‌یابند، بلکه در بستر آزمایشگاهی کشت شده و تولید می‌شوند. تهیه غذا از این روش به دو گونه است؛ تولید گوشت در آزمایشگاه یا تولید حیوان در بستر کشت آزمایشگاهی. از آنجا که این دو روش می‌تواند نقش بسزایی در تغذیه مردم جهان ایفا کند، و از طرفی تقاضای جهانی برای استفاده از غذای حلال بویژه گوشت تزکیه شده به شیوه اسلامی در حال رشد است، بررسی شاخص‌های غذای حلال و تطبیق آن براین محصولات، دارای ضرورت و اهمیت بیشتری خواهد بود.
روش‌ها: با استفاده از روش توصیفی، به بررسی شاخص‌های غذای حلال در فقه شیعی و مقایسه نظرات فقهای معاصر در این زمینه پرداخته شده است. با توجه به اینکه یک پژوهش کاربردی با نگاه به مبانی بنیادین است، از روش تحلیل اطلاعات به صورت مقایسه‌ای استفاده شده است. نظرات فقها در این زمینه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت و اطلاعات و داده‌ها بر اساس آن تحلیل شده است.
نتایج: نتایج حاصل از تحقیق، حاکی از آن است که حکم اولیه در استفاده از این نوع گوشت‌ها از نظر فقهی، حلیت است و در صورتی که ضرر معتنابهی برای آن در چهارچوب فقه اسلامی قابل تصور نباشد، حرام نخواهد بود.
نتیجه‌گیری: غذای حلال غذایی است که از نظر تغذیه دارای بیشترین میزان سود‌دهی باشد، بنابراین حیوانات مسخ شده، وحشی، حشرات و چهار ‌پایانی که ذبح اسلامی نشده‌اند، شاخص‌های غذای حلال را دارا نیستند. گوشت‌های کلونی شده شامل هیچکدام از این موارد نمی‌شود بنابراین حلال بشمار می‌آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Indices of halal food by adapting to colony meat

نویسندگان [English]

  • Mohsen Pishahang 1
  • Masoud Pishahang 2
1 Department of Islamic religions, University of Religions and Denominations, Qom, Iran
2 Department of Political science - Iran issues, Islamic azad university Mashhad branch, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: Simulated animals do not coagulate and grow in the natural litter of the animal's uterus, but are cultured and produced in the laboratory litter. There are two types of food preparation in this way: Production of meat in the laboratory or production of animals in the laboratory culture medium. Since these two methods can play an important role in feeding the people of the world, and on the other hand, the global demand for the use of halal food, especially Islamic processed meat, is growing, examining the characteristics of halal food and its application to products, it will be doubly necessary and important.
Methods:The indicators of halal food in Shia jurisprudence and a comparison of the views of contemporary jurists in this field was investigated. Considering that this research is applied research with a glance at the fundamentals, it has comparatively used the information analysis method. The opinions of jurists in this field have been studied and compared and the information and data have been analyzed based on it.
Results: The results of the research indicates that the initial sentence on the use of these types of meat from the jurisprudential point of view is halal and if significant harm within the Islamic jurisprudence is not supposed, they won’t be haram.
Conclusion: Halal food is a kind of food that is most profitable in terms of nutrition, therefore, metamorphosed animals, wild animals, insects and quadrupeds that have not been slaughtered in the Islamic way, do not have the characteristics of halal food. Colonized meat is not included in any of these cases, therefore they are listed as halal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Halal food
  • Cloning
  • Simulation