دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 7، اسفند 1399، صفحه 1-96 
الگوی ارزیابی کیفیت و رتبه بندی زعفران طیب

صفحه 30-46

10.30502/h.2021.275011.1065

جواد فیضی؛ محبوبه سرابی جماب؛ مسلم جهانی؛ حسین زمانی


شاخص‌های گردشگری سلامت بر پایه حلال

صفحه 56-64

10.30502/h.2021.242758.1038

محمد ابراهیم پیشنمازی رستمکلایی؛ زاهره ایازی رستمکلایی