مبانی مسئولیت کادر درمانی در قبال اقدامات پزشکی در فقه و حقوق موضوعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق، دانشکده انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به حساسیت مشاغل مرتبط با سلامت و حوزه پزشکی، بررسی مبنایی معیارهای موثر بر تحمیل مسئولیت و عوامل رافع آن بر کنشگران فعال در این عرصه، در راستای تحقق عدالت و تعمیم سلامت جامعه امری مهم و اجتناب ناپذیر خواهد بود. هدف این پژوهش تبیین مبنای تحمیل و احصای عوامل رافع مسئولیت کادر درمانی از منظر فقه و حقوق خواهد بود.
روش‌ها: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از لحاظ روش اجرا، توصیفی - تحلیلی بوده و جمع‌آوری اطلاعات در آن از طریق بررسی‌های کتابخانه‌ای، پژوهشی و اسنادی منابع معتبر فقهی و حقوقی مرتبط؛ با اتکاء بر ابزار فیش برداری و گردآوری، بوده است.
نتایج: با بررسی و تحلیل نظرات موجود فقهی و حقوقی موجود می‌توان اذعان نمود که علیرغم وجود نظریات فراوان؛ موضوع همچنان با مشکل مواجه بوده و به نظر می‌رسد نظریه تفکیک مسئولیت، قادر باشد خلاء موجود را مرتفع نماید.
نتیجه‌‌گیری: در حوزه تعیین مسئولیت کادر درمانی، باید میان مسئولیت مدنی و کیفری قائل به تفکیک شد. مسئولیت کادر درمانی با توجه به فقدان عنصرمعنوی و سوء نیت در اغلب موارد و همراه بودن اعمال پزشکی با حسن نیت از نظر کیفری منتفی بوده مگر خلاف آن احراز گردد و اثبات آن بر عهده مدعی می‌باشد. تحمیل مسئولیت مدنی نیز دائرمدار احراز رابطه استناد البته در مفهوم واقعی و نه عرفی آن خواهد بود. بنابراین لازم است که نسبت به آموزش و آگاه سازی متولیان امر اقدام و بر صحت عملکرد آنان نظارت و در صورت لزوم نسبت به تدوین یک سیاست جنایی افتراقی روشن در این ‌‌باره اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Principles of Responsibility of Medical Staff for Medical Practices in Jurisprudence and Law

نویسنده [English]

  • Mohamad Mirzaei
Department of Law, Amin University of Law Enforcement Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Considering the sensitivity of jobs related to health and medicine, it will be important and unavoidable to study the basic criteria affecting the imposition of responsibility and its eliminating factors on actors active in this field, in order to achieve justice and generalize community health. The purpose of this article is to explain the basis for imposing and enumerating the factors removing the responsibility of medical staff from the perspective of jurisprudence and law.
Methods: The present study is descriptive-analytical in terms of practical purpose, in terms of implementation method, and collecting information in it through library, research and documentary studies of valid jurisprudential and legal sources; Relying on fishery and collection tools.
Results: By examining and analyzing the existing jurisprudential and legal views, it can be acknowledged that despite the existence of many theories; The issue remains problematic, and the theory of separation of responsibilities seems to be able to bridge the gap.
Conclusion: In the field of determining the responsibility of medical staff, a distinction should be made between civil and criminal liability. The responsibility of the medical staff due to the lack of moral element and malice in most cases and the combination of medical practices with good faith is criminally excluded unless proven otherwise and the proof is the responsibility of the plaintiff. Imposition of civil liability will also be permanent in establishing a citation relationship, of course, in its real and not conventional sense.Therefore, it is necessary to educate and inform those in charge and monitor the correctness of their actions and, if necessary, to formulate a clear criminal and discriminatory policy in this regard. analyzing and integrating the results.  The author of the article did not report any conflict of interest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • medical staff
  • liability
  • fault theory
  • responsibility separation
  • citation relationship