ارزیابی باور و نگرش مصرف‌کننده مسلمان نسبت به فرآورده های غذایی حلال در استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: این مطالعه بررسی باور و نگرش مصرف کننده مسلمان ایرانی نسبت به خرید مواد و فرآورده‌های غذایی حلال در شهر تهران است. عوامل مؤثر بر نگرش مصرف کننده در زمینه مصرف مواد غذایی حلال شامل باور و تعهد مذهبی مصرف کننده، الزامات گواهی حلال و بهداشت و ایمنی فرآورده‌‌های غذایی است.
روش‌ها: پژوهش حاضر با توجه به هدف کاربردی، و بر مبنای روش توصیفی از نوع همبستگی می‌‌باشد. برای جمع‌‌آوری داده‌‌ها از پرسشنامه و روش نمونه‌‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است. 385 نفر از مصرف کنندگان مواد غذایی در سطح شهر تهران به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و فرضیه‌‌های پژوهش با استفاده از روش معادلات ساختاری و با روش تحلیلیحداقل مجذورات جزئی(Partial Least Squares)  آزمون شد.
 نتایج: نتایج این پژوهش نشان داد که باور و تعهد دینی مصرف کننده بر نگرش نسبت به غذاهای حلال تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، میزان رعایت الزامات نشان حلال و نیز ایمن و بهداشتی بودن فرآورده‌‌های غذایی بر نگرش مصرف کننده، تأثیر مثبت و معناداری دارد.
نتیجه گیری: یافته‌‌های پژوهش نشانگر میزان رو به رشد بی‌‌اعتمادی و عدم اطمینان مصرف کننده ایرانی نسبت به رعایت موارد شرعی و بهداشتی در تولید مواد غذایی داخلی است. یافته‌‌های پژوهش به تولیدکنندگان کمک می‌‌کند تا در راستای شناخت نگرش و رفتار مصرف کننده به ارزیابی و بهبود فعالیت‌‌های خود در راستای حضور موفق در بازارهای داخلی و بین‌‌المللی بپردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assess consumer beliefs and attitudes of Muslims towards halal food products in Tehran province

نویسندگان [English]

  • Manijeh Haghighinasab
  • Mahya Vatanparast
  • Razieh Ganji
Department of Management, Faculty of Social Science and Economics, Alzahra University. Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: This study examines the beliefs and views of Iranian Muslim consumers towards the purchase of halal food materials and products in Tehran. Factors influencing consumer attitudes toward halal food consumption include consumer beliefs and religious commitment, Halal certificate requirements, and the health and safety of food products.
Methods: The present study is based on the applied purpose and is based on a descriptive correlational method. A questionnaire and a simple random sampling method were used to collect data. 385 food consumers in Tehran were selected as the sample size and research hypotheses were tested using the structural equation method and Partial Least Squares analytical method.
Results: Research has shown that consumer beliefs and religious commitment have a positive and significant effect on attitudes toward halal foods. Also, the observance of the requirements of the halal label and the safety and hygiene of food products has a positive and significant effect on consumer views.
Conclusion: Findings of the study indicate the growing level of distrust and insecurity of Iranian consumers in complying with religious and health issues in the production of domestic food. The research findings help manufacturers to evaluate and improve their activities, to have a successful presence in domestic and international markets, in order to understand consumer views and behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Belief and religious commitment
  • Halal Logo
  • Food Safety and Health
  • Attitudes
  • Consumer behavior