نقش روزی حلال در تامین سلامت روان با محوریت خودشناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی بابل، بابل، ایران.

چکیده

مقدمه: سلامت روان و تأمین آن برای یک شخص یکی از اساسی‌ترین، امری است که برای پویایی و استواری آن ضروری است. از این‌رو در آموزه‌های دینی جهت تأمین سلامت و شاخصه‌های تأثیرگذار در آن توجه خاصی شده است و هدف از پژوهش، بررسی نقش روزی حلال در شاخصه‌ی معرفتی خودشناسی و تأثیر آن در تأمین سلامت روان با تکیه بر آیات و روایات و نظرات علما است.
روش‌ها: این پژوهش با استفاده از آیات و روایات وکتب مرتبط با آنها در صدد تبیین ارتباط روزی حلال با خودشناسی در تأمین سلامت روان می‌باشد و به روش مطالعه کتابخانه‌ای انجام گرفته و اطلاعات لازم جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شده است؛ بنابراین روش تحقیق در این مقاله، توصیفی- تحلیلی محسوب می‌شود.
نتایج: در این نتایج برای ایجاد آرامش روانی و سلامت روحی انسان، عوامل متعددی را برشمرده است آنچه که به نظر مهم رسید، یکی از عوامل تأثیرگذار، خودشناسی است که دارای شاخصه‌های است از جمله؛ علم و آگاهی، تزکیه نفس، زهد، تلاش و روحیه خستگی‌ناپذیر و خداشناسی با محوریت نقش روزی حلال در ایجاد آرامش یاد شده است.
نتیجه‌گیری:  در متون دینی به‌ویژه قرآن کریم روزی حلال و سلامت روان از جایگاه ویژه برخوردار است و بر حفظ آن در آیات و روایات تأکید شده است و همچنین به ارتباط و نقش روزی حلال در شاخصه‌های سلامت روان در قرآن و سخنان پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع)  سفارش شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of halal sustenance in providing mental health with a focus on self-knowledge

نویسنده [English]

  • Morteza Ammarloo
Department of jurisprudence and law, Islamic Azad University of Babol, Babol, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Mental health and providing it for a person is one of the most basic matters that are necessary for their dynamics and stability. Therefore, special attention has been paid to religious teachings to ensure the health and its effective characteristics, and the purpose of this study is to investigate the role of halal sustenance in self-knowledge and its impact on providing mental health by relying on verses, hadiths and opinions of scholars.
Methods: This study seeks to explain the relationship between halal sustenance and self-knowledge in providing mental health by using verses, hadiths and related books. This research is a library study and the necessary information has been collected and analyzed; Therefore, the research method in this article is descriptive-analytical.
Results: According to this study in order to create peace and mental health, several factors have been enumerated. What seemed to be important and is one of the influential factors, is self-knowledge which has characteristics such as knowledge and awareness, self-cultivation, asceticism, tireless effort and spirit, and theology are mentioned with the focus on the role of halal sustenance in creating peace.
Conclusion: In religious texts, especially the Holy Quran, halal sustenance and mental health has a special place and its preservation is emphasized in verses and hadiths, and also connection and role of halal sustenance in the characteristics of mental health in the Quran and the words of the Prophet (PBUH) and the Imams have been ordered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • A lawful day
  • self-knowledge
  • mental health
  • self-cultivation