دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 8، خرداد 1400، صفحه 1-93 
گواهی حلال برای حشرات خوراکی

صفحه 58-67

10.30502/h.2021.284875.1070

ابراهیم عباسی؛ حمزه علی پور؛ مظفر واحدی؛ مصطفی موسی شعار


حقوق مالکیت فکری و چالشهای تحقیق و توسعه در صنعت دارو

صفحه 68-85

10.30502/h.2021.270854.1061

شهریار اسلامی تبار؛ احسان لامع؛ سعید علیزاده مالک؛ فاطمه انوار