تعیین راهبرد‌‌های مؤثر در طراحی و تجاری‌‌سازی نشان غذایی طیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران.

2 گروه شیمی مواد غذایی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران.

3 گروه ماشین آلات مواد غذایی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: امروزه نقش برندها در موفقیت یک محصول بسیار با اهمیت‌تر از گذشته شده و موضوع «حلال» در عرصه تجاری و اقتصادی به عنوان «نشان» وارد شده است. در حالی‌که، چنانچه توجه و تأکید بر کیفیت مطلوب محصول نیز قرار گیرد منجر به ایجاد برندی به نام «طیب» خواهد شد.
روش‌ها: پژوهش حاضر با هدف تعیین و ارائه راهبردهای مؤثر در زمینه طراحی و تجاری سازی برند «طیب» انجام شده است. بنابراین، داده‌ها، آمار و اطلاعات کتابخانه‌ای گردآوری شده از تجربیات شکل‌گیری نشان و تائیدیه حلال به روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت و همچنین بخشی از اطلاعات از بررسی‌‌های میدانی (از طریق مصاحبه با صاحب نظران) به‌دست آورده شد. مجموعه اطلاعات به‌دست آمده با استفاده از ماتریس‌‌های چهار و نُه خانه‌‌ای ارزیابی شد. 
نتایج: یافته‌ها حاکی از آن بود که برای «طراحی و تجاری سازی نشان طیب» بر اساس موقعیت در ماتریس چهار خانه، باید سعی نمود از طریق بهبود عوامل داخلی و استفاده از فرصت‌های پیش رو به سمت جلو حرکت نمود. در حالی‌که، جایگاه این موضوع در ماتریس نُه خانه‌ای حاکی از آن بود که راهبرد مناسب، سرمایه‌گذاری انتخابی و بهینه‌سازی و حرکت به سمت سرمایه‌گذاری و رشد و توسعه آن می‌‌باشد.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به‌دست آمده، ایران می‌تواند به صورت تهاجمی در درجه اول و نیز رقابتی در درجه دوم در زمینه تجاری‌‌سازی نشان طیب ورود یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify Effective Strategies for the Design and Commercialization of Tayyeb Food Brand

نویسندگان [English]

  • Bibi Marzieh Razavizadeh 1
  • Moslem Jahani 2
  • Hosein Zamani Khademanlou 3
1 Department of Food Safety and Quality Control, Research Institute of food Science and Technology, Mashhad, Iran.
2 Department of Food Chemistry, Research Institute of Food Science and Technology, Mashhad, Iran.
3 Department of Food Machineries, Research Institute of food Science and Technology, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Today, the role of brands in the success of a product has become much more important than in the past and the issue of "halal" has been introduced in the commercial and economic field as a "brand". On the other hand, if attention is paid to the desired quality of the product, it will lead to the creation of a brand called "Tayyeb".
Methods: The present study was conducted with the aim of determining and presenting effective strategies in the field of design and commercialization of "Tayyeb" brand. Therefore, the data, statistics and library information collected from the experiences of forming a global halal brand were studied descriptively-analytically and also some information was obtained from field surveys (through interviews with experts). The obtained data set was evaluated using 4 and 9 cell matrices.
Results: The findings indicated that in order to "design and commercialize the Tayyeb logo" based on the position in the 4 cells matrix, one should try to move forward by improving internal factors and taking advantage of the opportunities ahead. However, the position of this issue in the 9 cells matrix indicated that the appropriate strategy is selective investment and optimization and moving towards investment and its growth and development.
Conclusion: Based on the results, Iran can enter aggressively in the first place and also in the second place in the field of commercialization of Tayyeb brand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Halal
  • Strategic Factors Analysis
  • Tayyeb Brand
  • Designing and commercialization