ارزیابی پوشش های نانوکیتوزان حاوی فرم آزاد و ریزپوشینه عصاره آبی گلپر(Heracleum persicum L. ) بر ویژگی‌های کیفی میگو در طی دوره نگهداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم غذایی، واحد شهرستان دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران،

2 گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: امروزه افزودن ترکیبات بیولوژیکی به فرم آزاد و ریزپوشانی شده در بسته‌بندی مواد غذایی یکی از فناوری‌های مناسب (بسته‌بندی‌های فعال) به شمار می‌رود. این مطالعه به‌منظور تهیه یک پوشش تجزیه‌پذیر جدید دارای فرم آزاد و ریزپوشینه عصاره آبی دانه گلپر به همراه نانوکیتوزان جهت افزایش زمان ماندگاری و بهبود ویژگی‌های حسی میگو در طی دوره نگهداری در یخچال انجام شد.
روش‌ها: به منظور پوشش دهی نمونه‌های میگو، از نانوکیتوزان به همراه عصاره آبی دانه گلپر 5/1-3 درصد به‌صورت آزاد و ریزپوشینه شده استفاد شد و اثرات پوشش‌های مختلف تهیه شده جهت ارزیابی میکروبی، شیمیایی و حسی میگو در طی16 روز نگهداری در دمای یخچال مورد ارزیابی قرار گرفت. در ابتدا عصاره آبی دانه گلپر تهیه شد و در مرحله بعد عصاره آبی آزاد به‌صورت نانولیپوزوم درآمد.
نتایج: نتایج این تحقیق نشان داد که ریزپوشینه‌دار کردن سبب افزایش خصوصیت آنتی اکسیدانی، ضد باکتری و حسی عصاره می‌گردد. پوشش نانوکیتوزان حاوی ریزپوشینه عصاره آبی دانه گلپر می‌توانند به‌طور مؤثری از رشد میکروبی و فساد شیمیایی جلوگیری کند، همچنین نتایج حاصل از آزمایشات اندازه‌گیری پراکسید، اندازه‌گیری تیوباربیتوریک اسید و اندازه‌گیری نیتروژن فرار کل بیانگر این موضوع است(P<0/05).
نتیجه‌گیری: تیمار نانوکیتوزان حاوی عصاره آبی دانه گلپر ریزپوشینه شده در مقایسه با تیمارهای کنترل، نانوکیتوزان و نانوکیتوزان حاوی عصاره آبی دانه گلپر بیشترین تأثیر را روی ویژگی‌های شیمیایی، باکتریولوژی و حسی میگو پوشش داده شده، در طی دوره آزمایش نشان داد. بنابراین از فرم نانوکیتوزان حاوی عصاره آبی 3 درصد دانه گلپر ریز پوشینه شده می‌توان به‌عنوان یک پوشش مناسب برای افزایش نگهداری مواد غذایی در صنعت غذا استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of nano-chitosan coatings containing free and encapsulation form of aqueous extract of Angelica seed (Heracleum persicum L.) on quality characteristics of shrimp during storage

نویسندگان [English]

  • Parisa Homayounpour 1
  • Nabi Shariatifar 2
1 Department of Food Science, Damghan City Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran,
2 Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Nowadays, adding biological compounds to free and fine-grained form in food packaging is one of the appropriate technologies . This study was performed to prepare a new degradable coating with free form and encapsulation of aqueous extract of Heracleum persicum L. with nanochitosan to increase the shelf life and improve the sensory properties of shrimp during refrigeration.
Methods: In order to coat shrimp samples, nanochitosan with extract of Heracleum persicum L. 1.5-3% was used freely and finely coated and the effects of different coatings were prepared for microbial, chemical and sensory evaluation of shrimp during 16 Day in refrigerator. The aqueous extract of Heracleum persicum L.  was prepared, and in the next stage, the free aqueous extract became nanoliposomes.
Results: The results of this study showed that encapsulation increases the antioxidant, antibacterial and sensory properties of the extract. Nanochitosan coatings containing encapsulation of aqueous extract of Heracleum persicum L. can effectively prevent microbial growth and chemical spoilage at low pH and the results of peroxide measurements thiobarbituric acid measurements and total volatile nitrogen measurements (P <0/05).
Conclusion: Nanochitosan containing aqueous extract of finely coated Heracleum persicum L. extract in comparison with the control treatments, nanochitosan and nanochitosan containing aqueous extract of Heracleum persicum L.  showed the most significant effect on the chemical, bacteriological and sensory properties of coated shrimp during the experimental period. Therefore, the form of nanochitosan containing aqueous extract of 3% finely coated Heracleum persicum L. can be used as a suitable coating to increase food in the food industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Edible Coating
  • Aqueous Extract
  • Encapsulation
  • Shrimp
  • Antimicrobial Properties
  • Antioxidant Activity