بررسی اثر برخی پوشش‌های با پایه عصاره گیاهی بر برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و شیمایی میوۀ پرتقال طی نگهداری در انبار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.

چکیده

مقدمه: میوه‌‌ها از جمله مهم‌‌ترین محصولات باغی هستند که نقش مهمی در تأمین نیاز‌‌های غذایی و سلامت انسان دارند. میزان این ضایعات حتی در برخی موارد به 80 درصد نیز می‌‌رسد. میوه‌‌ها در مرحله پس از برداشت هنوز زنده هستند و تنفس می‌‌کنند. میوه‌ها بعد از برداشت دچار فساد می‌‌شوند. درصد بالایی از پوشش دهنده‌‌های میوه‌‌ها ساختار شیمیایی دارند و غیر خوراکی هستند، در این مطالعه از عصاره‌های گیاهی مختلف استفاده شده است.
روش‌‌ها: در این پژوهش میوه پرتقال تامسون بعد از پوشش دهی با عصاره‌‌های گیاهی اسطوخودوس، چریش و میخک (با غلظت‌‌های 2، 4 و 1000×6 میلی‌‌لیتر حلال)، موم و کیتوزان (با سه غلظت 5/0، 1 و5/1 در 1000 میلی‌‌لیتر حلال)، به مدت 100 روز در سردخانه با دمای 7 درجه سانتی‌‌گراد و رطوبت تقریبا 90 درصد نگهداری شد. در این مطالعه پارامتر‌‌های مختلف شامل اسیدیته قابل تیتراسیون، میزان مواد جامد محلول، اندیس رسیدگی و میزان پروتئین در میوه پرتقال رقم تامسون ناول، که تحت تیمارعصاره‌‌های تهیه ‌‌شده با حلال آبی و اتانولی گیاهان مختلف بودند، اندازه‌‌گیری شد. برای هر کدام از تیمارها، شاهد آب مقطر و برای کیتوزان هم شاهد کیتوزان در نظر گرفته شد.
نتایج: نتایج نشان داد که تیمار موم بیشترین مقدار اسیدیته را با مقدار 82/1 نشان داد و بعد از آن تیمارهای کیتوزان 5/1 % و چریش 1000×2 با مقادیر 87/1 و 74/1، در دورۀ پنجم نمونه‌برداری (روز صدم) قرار داشتند. تیمارهای شاهد و سپس کیتوزان به ترتیب با مقادیر  66/10 و 10 بیشترین مقدار میزان مواد جامد محلول را در دورۀ پنجم نمونه‌برداری نشان دادند. این روند برای اندیس رسیدگی همانند میزان مواد جامد محلول بود. در مورد میزان پروتئین بیشترین مقدار مربوط به تیمار موم و کیتوزان 5/1 درصد و سپس اسطوخودوس اتانولی 1000×6 به ترتیب با مقادیر 80، 80 و 33/75 بود.
 نتیجه‌گیری: تأثیر ضد میکروبی و افزایش خواص کیفی محصولات توسط برخی از ترکیبات طبیعی ثابت گردیده، ولی به‌منظور استفاده تجاری، این نتایج به‌صورت پوشش‌‌دار کردن میوه در غلظت‌‌های مختلفی روی محصولات تازه در سطح تجاری باید آزمایش گردد. در نتیجه میوه‌‌های تحت تیمار، از نظر اسیدیته قابل تیتراسیون، میزان مواد جامد محلول، اندیس رسیدگی و میزان پروتئین با هم تفاوت معنی‌داری دارند. از بین تیمارهای اعمال شده، تیمار موم و عصاره اسطوخودوس اتانولی 1000×6 و میخک اتانولی 1000×6 و پوشش کیتوزان 5/1درصد از بقیه تیمارها بهتر بودند، و می‌‌توان از عصارۀ اسطوخودوس و همچنین کیتوزان به‌عنوان دو ترکیب طبیعی استفاده نمود، که ضمن اینکه برای سلامت انسان بی‌خطر هستند، خواص دارویی دارند و حلال نیز می‌‌باشند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of some plant-based coatings on some physicochemical and chemical properties of orange fruit during storage

نویسندگان [English]

  • Jalal Gholamnezhad
  • Tayebeh Baranzehi
  • Maryam Dehestani
  • Azam Jaefari
Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture & Natural Resources, Ardakan University, Ardakan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Fruits are among the most important horticultural products that play a major role in supplying human nutrition and health needs. The rate of these lesions even reaches 80% in some cases. The fruits are still alive and breathe in the post-harvest stage. They rot after harvest A high percentage of fruit coatings have a chemical structure and are not edible. In this study, various plant extracts were used.
Methods: In this study, Thomson orange fruit after coating with extracts of lavender, neem, and clove (at concentrations of 2, 4, and 6 x1000 ml solvent), wax, and chitosan (at three concentrations of 0.5, 1, and 1.5 ml solvent), was refrigerated for 100 days at 7 degrees Celsius and approximate humidity of 90%. In this study, various parameters including titratable acidity, soluble solids content, ripeness index, and protein content in Thomson Novel orange fruit, were treated with extracts prepared using aqueous and ethanolic solvents of various plants, were measured. For each treatment, distilled water was considered as control and for chitosan, chitosan was considered as control.
Results: The results have shown that the wax treatment showed the highest acidity with 1.82 and then 1.5% chitosan treatments and neem with 2x 1000 with values ​​of 1.87 and 1.74 in the fifth sampling period (100th day). Control and chitosan treatments showed the highest amounts of soluble solids in the fifth sampling period, with values ​​of 10.66 and 10, respectively. This process was the same for solubility as the solids content. Regarding the amount of protein, the highest amount was related to the treatment of wax and chitosan that was 1.5%, and then ethanolic lavender was 6x 1000 with values of 80, 80, and 75.33, respectively.
Conclusion: The antimicrobial effect and quality enhancement of the properties of the products have been proven by some natural compounds. Therefore, for commercial use, these results should be tested by coating the fruit using different concentrations on fresh products at the commercial level. As a result, the treated fruits are significantly different regarding titratable acidity, soluble solids content, ripeness index, and protein content. Among the applied treatments, the treatment of wax and ethanol lavender extract was 6x1000 and ethanolic clove was 6x1000, and chitosan coating was 1.5% better than the other treatments, and lavender extract and chitosan can be used as two natural compounds. While they are safe for human health, they have medicinal properties and are also halal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oranges
  • Chitosan
  • Plant Extracts
  • Plant coating